Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6994

van Dimitri Fourny (cdH) d.d. 17 februari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Registratiekantoren - Provincie Luxemburg - Geplande verhuizing

provincie Luxemburg
belastingadministratie
administratieve organisatie

Chronologie

17/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
22/2/2010 Antwoord
18/3/2010 Aanvullend antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1477

Vraag nr. 4-6994 d.d. 17 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

In Bastenaken zou 1 juli 2010 een belangrijke datum moeten zijn, gelet op de aangekondigde belangrijke wijzigingen in de fiscale administratie.

De registratiediensten zullen immers grondig worden hervormd. Zo zullen verschillende kantoren naar Neufchâteau worden verhuisd, met het oog op het creëren van één enkele bevoegde entiteit per gerechtelijk arrondissement (terwijl er nu vier antennes zijn, namelijk in Bastenaken, Saint-Hubert, Paliseul en Neufchâteau).

Er rijst, volgens mij terecht, protest tegen een dergelijke centralisering.

- Het personeel zal tienduizenden kilometers meer moeten afleggen, terwijl de energiebesparing voor de regering een absolute prioriteit is. Bovendien zou op geen enkele manier rekening gehouden zijn met de specifieke kenmerken van de provincie Luxemburg. Verplaatsingen op het Luxemburgse wegennet zijn, vooral in de winter, vaak immers bijzonder problematisch. De winter 2009-2010 is daarvan trouwens het bewijs want ten gevolge van de hevige sneeuwval kon op slechts weinig secundaire wegen worden gestrooid, wat het risico op ongelukken uiteraard verhoogt.

- De relatie met de belastingplichtige zal anders zijn omdat de menselijke en persoonlijke contacten gedoemd zijn om te verdwijnen. Sommige belastingplichtigen hebben immers niet de middelen om zich te verplaatsen of om hun aangiften met de computer in te dienen.

- De afschaffing van het registratiekantoor van Bastenaken (hoewel die lokalen onlangs nog vernieuwd zijn en er nieuwe meubelen zijn geplaatst) is het begin van het einde van het administratief centrum in Bastenaken. Op termijn zullen mensen die in het restaurant en bij de schoonmaakdienst werken, hun baan verliezen, en de omzet van de handelaars van Bastenaken zal dalen.

Kan de minister meer uitleg geven bij de toekomstige plannen voor het administratief centrum van Bastenaken en de diensten die er momenteel zijn gevestigd?

Denkt u niet, gelet op wat voorafgaat, dat het raadzaam zou zijn de verhuis van het registratiekantoor van Neufchâteau te blokkeren? Dat kan misschien moeilijk zijn voor de sectie die zich met de registratie van de akten bezighoudt, aangezien de hypotheken in Neufchâteau worden bewaard, maar niets lijkt het behoud van de dienst successierechten of geschillen in Bastenaken in de weg staan. Wat denkt de minister daarvan?

Antwoord ontvangen op 22 februari 2010 :

De modernisering van de Patrimoniumdocumentatie en de reorganisatie van de diensten rechtszekerheid verlopen conform de door Coperfin vastgelegde voorschriften. Daarin is voorzien om de diensten rechtszekerheid te hergroeperen in antennes (gehergroepeerd rond de hypotheekbewaringen) en satellieten (die een gedecentraliseerde dienst aan de particulieren alleen moeten waarborgen).

Uw vraag om uitleg had specifiek betrekking op het kantoor van Bastenaken. In dit geval zal de antenne moeten worden gehergroepeerd in Neufchâteau, de huidige locatie van de hypotheekbewaring. De satelliet bij deze antenne zal zich in Saint-Hubert bevinden. Er wordt niet overwogen om andere satellieten op te richten.

Concreet betekent dit dat de registratiekantoren van Paliseul en Bastenaken op termijn zullen moeten worden gehergroepeerd in Neufchâteau, nabij de hypotheekbewaring. De registratiekantoren van Neufchâteau en Saint-Hubert behouden dan weer hun plaats van vestiging.

Er werd rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de provincie Luxemburg en met de nieuwe werkmethodes, zodat de gehele bevolking op kwaliteitsvolle diensten kan blijven rekenen.

Ik wens er ook op te wijzen dat het gaat om vooruitzichten die afhangen van het vermogen van de Regie der Gebouwen om gebouwen ter beschikking te stellen die geschikt zijn om de reorganisatie door te voeren. Er werd voorlopig geen effectieve verhuisdatum vastgelegd.

Tot slot betekent een verplaatsing van een registratiekantoor niet de facto dat deze vestiging eenvoudigweg verdwijnt. De vrijgemaakte ruimte kan worden toegewezen aan andere administraties die eveneens worden gecentraliseerd. De vermelde risico’s lijken dan ook overdreven in het licht van de huidige omstandigheden.

Ik zal de administratie vragen om, wanneer dat gerechtvaardigd is, permanentie te voorzien op de locaties waar kantoren worden gesloten.

Aanvullend antwoord ontvangen op 18 maart 2010 :

Tekst nog niet beschikbaar.