Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6947

van Dimitri Fourny (cdH) d.d. 12 februari 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Lijn 163 Bastenaken-Libramont - Heropening - Studie - Resultaten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer

Chronologie

12/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
22/3/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6948
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1415

Vraag nr. 4-6947 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft op 23 mei 1993 een einde gemaakt aan het treinverkeer op de lijn 163 Libramont-Bastenaken. De inwoners van de regio zijn echter altijd blijven pleiten voor de heropening van die lijn. Het vervoer van de reizigers mag dan al wel verzekerd zijn dankzij een busdienst, maar die verbinding is eerder een noodoplossing dan een oplossing die echt tegemoetkomt aan de economische en ecologische noden van de streek.

U hebt in februari 2009 toestemming gegeven voor de ontmanteling van de lijn 163. Die werkzaamheden moesten tegen eind 2009 voltooid zijn.

Op 18 mei 2009 hebt u echter verklaard dat er een studie aan de gang was die moest uitmaken welke projecten voor de mobiliteit per spoor een plaats zouden verdienen in het investeringsplan 2013-2025. De heropening van lijn 163 zou deel moeten uitmaken van die studie.

Hebt u al resultaten van die studie? Hoe evalueert u het heropeningsproject van lijn 163? Mogen we hopen dat de heropening van die lijn zal worden opgenomen in het bestek van het investeringsplan 2013-2025?

Antwoord ontvangen op 22 maart 2010 :

Lijn 163 Libramont-Bastenaken werd in mei 1993 gesloten voor het vervoer van treinreizigers. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft vanaf die maand de exploitatie van de lijn toevertrouwd aan de TEC via busvervoer. Dit heeft volgende voordelen:

- verhoogde frequentie (1 bus per uur in plaats van 1 trein om de 2 uren);

- meer haltes aangedaan door de bus (vergeleken met de trein);

- gegarandeerde aansluitingen met de treindienst in het station van Libramont.

In het kader van de tweede beheersovereenkomst heeft de NMBS een grondige studie gedaan over de mogelijkheden om zes regionale lijnen te heropenen, waaronder de lijn 163 Libramont-Bastenaken.

De in mei 2001 beëindigde studie heeft aangetoond dat het vervoerspotentieel zwak blijft en dat de kostprijs voor het heropstarten van de lijn zeer hoog uitvalt.

Die financiële evaluatie werd gemaakt op basis van parameters die een gemakkelijke en competitieve exploitatie van de busdienst mogelijk maken.

Op dit ogenblik is er geen enkel element dat wijst op een duidelijke toename van het reizigerspotentieel, wat de heropening van de lijn Libramont-Bastenaken zou rechtvaardigen.

Overigens werd in uitvoering van artikel 43 van het beheerscontract tussen de Staat en de NMBS (artikel 49 van het beheerscontract tussen de Staat en de NMBS Holding, artikel 59 van het beheerscontract tussen de Staat en Infrabel) een marktstudie gedaan over de mogelijke toepassing van de ‘lightrail’ op de bestaande infrastructuur, op de eventueel nieuwe infrastructuur en op het gemengd vervoer (heavy/lightrail). De NMBS heeft een aantal mogelijkheden naar voor moeten schuiven die konden worden bestudeerd. Lijn 163 Bastenaken Noord-Libramont werd niet weerhouden op basis van het beperkte reizigerspotentieel van de doorkruiste gemeenten.

Conform artikel 90 van het beheerscontract tussen de Staat en Infrabel, werd door mijn voorganger Steven Vanackere en de Staatssecretaris van Mobiliteit op 27 februari 2009 toestemming gegeven om de lijn 163 tussen Libramont en Bastenaken-Zuid te ontmantelen.

Infrabel moet de bedding van die lijn in stand houden ten einde die te kunnen heropstarten indien de trafiek dit zou vereisen. Wat ook het toekomstige gebruik van de bedding moge zijn, omwille van de staat van de infrastructuur is het wegnemen van de sporen vereist.