Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6901

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 9 februari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

RIZIV - Onregelmatige gunningen -Systeem voor follow-up en rapportering - Andere maatregelen

openbaar gebouw
Rekenhof (België)
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
overheidscontract
overheidsopdrachten

Chronologie

9/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6901 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als reactie op een aantal onrechtmatige toekenningen van opdrachten door het RIZIV, vraagt het Rekenhof aan het RIZIV een systeem voor de follow-up en de rapportering te ontwikkelen, zodat problemen en afwijkingen bij de uitvoering en de facturatie tijdig gedetecteerd en gerapporteerd kunnen worden. Dit systeem zou ook moeten bijdragen tot een periodieke rapportering aan de administrateur-generaal en aan het Algemeen Beheerscomité. Bovendien moeten de bepalingen van het huishoudelijk reglement over de delegatiebevoegdheid van de administrateur-generaal strikt worden nageleefd. Het huishoudelijk reglement moet worden aangepast aan de euro en aan de nieuwe drempelwaarden uit de wet op de overheidsopdrachten.

Welke maatregelen heeft de minister al genomen om bij het RIZIV volgende verbeteringen te realiseren:

1. een systeem voor de follow-up en de rapportering;

2. een periodieke rapportering aan de administrateur-generaal en aan het Algemeen Beheerscomité;

3. een betere naleving van de delegatiebevoegdheid van de administrateur-generaal;

4. de vereiste aanpassingen aan het huishoudelijk reglement?