Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6390

van José Daras (Ecolo) d.d. 5 januari 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS ) - Tilff - Vervanging brug - Stand van zaken dossier - Afschaffing overweg - Sart-Tilman - Toegang - Plaatselijke mobiliteit

brug
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
openbare werken

Chronologie

5/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/2/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1301

Vraag nr. 4-6390 d.d. 5 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Over de oplossing voor de noodzakelijke vervanging van de brug van Tilff worden al sinds 2002 verhitte debatten gevoerd.

Op 8 januari 2004 zijn de diverse betrokken overheden, waaronder Infrabel, bijeengekomen en werd beslist dat de Service public de Wallonie (SPW) (het Waalse ministerie van Uitrusting en Vervoer) een stedenbouwkundige vergunning zou aanvragen voor een identieke brug die lichtjes zou worden verbeterd. Dat gebeurde op 17 augustus 2004.

Infrabel heeft die gebeurtenissen gevolgd omdat het wacht op een gelegenheid om de overweg af te schaffen en sinds april 2005 beschikt over een koninklijk besluit voor de afschaffing van de overweg van Colonster. Er werd haar ook gevraagd om de overweg van Tilff eventueel te verplaatsen of af te schaffen ter gelegenheid van de vervanging van de brug van Tilff. Omdat de SPW in dit dossier gefaald heeft, hebben de technische diensten van Infrabel het dossier opnieuw naar zich toe getrokken met het oog op de afschaffing van de drie overwegen van Colonster, Sainval en Tilff.

In dat licht heeft op 16 november 2007 een derde openbare vergadering plaatsgevonden. Daar werd een schets voorgesteld waarop de brug van Tilff meer stroomafwaarts zou komen. De weg zou dan onder het spoor lopen en aan de andere oever uitkomen aan de boomkwekerij van Tilff.

Ik heb akte genomen van het antwoord dat uw voorganger op 16 februari 2009 in de Kamer heeft gegeven aan de heer Philippe Henry. De heer Vanackere verwees er naar het beheerscontract van Infrabel, dat het aantal ongelukken in 2007 met 25% moest doen dalen. Als u het dossier aandachtig bestudeert, zult u merken dat dit project niet aan de veiligheidsdoelstelling van Infrabel beantwoordt. Immers, zoals uit de vorige studie blijkt, zullen de hulpdiensten meer tijd nodig hebben om hun traject af te leggen. Bovendien zal het mogelijke risico op een zwaar ongeval dat ze thans lopen aan de overweg van Tilff, een waarschijnlijk risico worden omdat een woonwijk en een recreatiegebied moeten worden doorkruist. Het argument van het beheerscontract is dus een tegenargument in dit dossier.

Het ontwerp betekent tot slot ook een overtreding van het gewestplan omdat het tracé van de N633 door een recreatiegebied zou lopen. Dat zou voor het project een onoverkomelijk obstakel kunnen zijn.

Welk nut kan de lopende Aries-studie hebben, buiten een administratieve procedure die als doel heeft een omleidingsroute op te dringen en de strijdvaardigheid van de bevolking die ertegen gekant is te breken? Is het bedoeling alternatieven te vinden voor het doorsteken van Tilff om Sart-Tilman te bereiken? Valt dat nog wel onder de opdracht van de studie?

Is het in dat opzicht niet raadzaam dit dossier zo snel mogelijk af te handelen, te stoppen met problemen te zoeken waar er geen zijn, de SPW een nieuwe identieke brug te laten aanleggen, conform het dossier dat in een lade ligt te wachten om opnieuw ingediend en ondertekend te worden?

Biedt deze oplossing niet de mogelijkheid de oplossing van het probleem van de mobiliteit in fasen te doen verlopen en de toegang tot Sart-Tilman te koppelen aan de afschaffing van de vier overwegen : île Rousseau, Colonster, Sainval en Tilff, zonder de afschaffing van de spoorwegbocht van Tilff, de scherpste bocht van deze spoorlijn, uit het oog te verliezen?