Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5858

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 7 december 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Wapenhandel - Verslag - Voorlegging - Beschikbare informatie

wapenhandel
exportcontrole
zwarte handel
wapenvoorziening
verslag over de werkzaamheden
krijgsmacht
politie

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
2/3/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3839

Vraag nr. 4-5858 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie bepaalt dat de regering ieder jaar verslag uitbrengt aan het Parlement over de toepassing van deze wet. Meer nog, sinds de wijziging van de wet van 5 augustus 1991 door de wet van 26 maart 2003 voorziet artikel 17 in een dubbele rapporteringsplicht. In de eerste plaats is er een uitgebreid jaarlijks verslag dat onder andere de ontwikkeling van de export, een analyse van de wereldhandel en de Europese handel in wapens, de bijzondere problemen die zijn gerezen en de eventuele wijzigingen van de reglementering en procedures, moet omvatten. Daarnaast voorziet de wetswijziging van maart 2003 ook nog een halfjaarlijks verslag dat zich beperkt tot cijfergegevens over de in-, uit- en doorvoer van wapens.

Sinds de bijzondere wet van 12 augustus 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen werd echter de bevoegdheid inzake wapenexport aan de gewesten overgedragen. De gewesten zijn evenwel in afwachting van een eigen decreetaal kader verplicht de federale wet ter zake na te leven en voortaan een zesmaandelijks en een jaarlijks verslag uit te brengen aan hun respectieve parlementen.

Het Federale Parlement blijft evenwel een partiŽle controle bevoegdheid behouden. De bijzondere wet bepaalt duidelijk dat de wapeninvoer en -uitvoer met betrekking tot het leger en de politie federale materie blijft. Bijgevolg moet ook hiervan sinds de wet van 26 maart 2003 volgens artikel 17 een halfjaarlijks en een jaarlijks verslag aan het Federaal Parlement worden voorgelegd.

Uit eerder gestelde vragen in het verleden blijkt dat de dienst Vergunningen van de algemene directie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie deze rapportering voorbereidt en voorlegt aan het Parlement. Deze dienst levert overigens ook de vergunningen af voor het Belgisch leger en de politie.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Kan de geachte minister me zeggen wanneer de halfjaarlijkse en de jaarlijkse rapporten inzake wapeninvoer en -uitvoer met betrekking tot het leger en de politie voor de jaren 2006, 2007 en 2008 bij het Federale Parlement ingediend?

2. Indien deze rapporten nog niet zouden ingediend zijn, wat is de reden voor deze laattijdige indiening?

3. Heeft hij tijdig alle informatie van de departementen Binnenlandse Zaken en Landsverdediging ontvangen? Zo ja, wanneer heeft hij die ontvangen?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2010 :

Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat de semester verslagen voor het jaar 2008 abusievelijk niet werden overgemaakt aan de Senaat. Na controle blijkt dat deze wel tijdig aan de Kamer van volksvertegenwoordigers werden overgemaakt.

Ik heb ondertussen de twee verslagen voor het jaar 2008 overgemaakt aan de diensten van de Senaat. Daarenboven heb ik eveneens de verslagen die nog onder mijn voorganger werden opgesteld, maar niet meer werden ingediend, aan de twee voornoemde verslagen toegevoegd. Ik vermoed dat u een exemplaar kan verkrijgen bij het secretariaat van de commissie Buitenlandse Aangelegenheden.

Wat betreft uw vraag over het tijdig ontvangen van de informatie van de collega’s van Binnenlandse Zaken en Landsverdediging, kan ik u meedelen dat de samenwerking hierrond goed verloopt.