Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5487

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen

fonds voor bestaanszekerheid
houtindustrie
sociale bijdrage
arbeidsinspectie
loonpremie

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4454

Vraag nr. 4-5487 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In december 2007 wees ik de minister op achterstallige bijdragen aan de Rijkdsienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) van het in de titel vermelde Fonds voor bestaanszekerheid, vooral beheerd door de drie monopolievakbonden, van intussen bijna 4 miljoen euro. Er werd toen gezegd dat de RSZ de zaak zou nagaan.

Later werd dan geantwoord dat in april 2008 eindelijk tot een controle was overgegaan.

In mei 2008 werd gemeld (mondelinge vraag nr. 4-316, Handelingen, nr. 4-32, blz.7) dat er over de achterstallen nog “discussie” was en dat deze “discussie nog niet afgelopen was”, en ook nog “het voorwerp kan uitmaken van procedures voor de bevoegde arbeidsrechtbanken”.

Graag deze vragen:

1. Menen de inspectie van de RSZ en de inspectie Toezicht op de sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg dat er door dit Fonds achterstallige RSZ verschuldigd is?

2. Zo ja, welk bedrag bedraagt de achterstal?

3. Werd het standpunt van de inspectie RSZ reeds ondubbelzinnig medegedeeld aan dit Fonds? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

4. Werd het standpunt van de inspectie Toezicht op de sociale wetten van de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg reeds ondubbelzinnig medegedeeld aan dit Fonds? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

5. Heeft dit Fonds deze mededeling(en) aangevochten bij een Arbeidsrechtbank?

Zo ja, wanneer en waar?

6. Zo neen, wanneer zal dan het achterstallige bedrag effectief ingevorderd worden?

7. Welk bijkomend bedrag zal ingevorderd worden aan intresten en boetes?