Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5416

van Jan Durnez (CD&V) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Biometrisch paspoort - Maken van identiteitsfoto's door gemeentepersoneel - Opleiding - Prijs

paspoort
identiteitsbewijs
biometrie
persoonlijke gegevens
beroep in de kunst
concurrentiebeperking
eerbiediging van het privé-leven
plaatselijke overheid

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
21/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4955

Vraag nr. 4-5416 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een Europese verordening moet de internationale reispas vanaf 2010 heel wat veiliger worden. Niet alleen de foto en de persoonsgegevens maar ook de vingerafdrukken en ingescande handtekening moeten erop. Ook de foto moet heel wat veiliger: de overheid moet identiteitssubstitutie (het wisselen van identiteit, waarbij een persoon zich voordoet als een andere) zo veel mogelijk tegengaan en de foto’s moeten voldoen aan de normen van de Organisatie voor internationale burgerluchtvaart (International Civil Aviation Organization, ICAO).

De burger zou in principe kunnen kiezen om zich te laten fotograferen bij de gemeente of bij een fotograaf naar keuze. Wanneer er een vermoeden is van identiteitssubstitutie zal de gemeente wel een eigen foto verplichten. Verschillende gemeenten en de Vlaamse Vereniging voor steden en gemeenten (VVSG) hebben al vraagtekens geplaatst bij het hele project en bij de aanpak.

In een antwoord op de vraag om uitleg nr. 4-1045 van Senator Hugo Vandenberghe (Handelingen nr. 4-84 van 15 juli 2009, blz. 18) stelt staatssecretaris Wathelet dat die aanpak geen meerkost zal meebrengen en dat de gemeenten zo tijd kunnen besparen. In Nederland wordt wel geïnvesteerd in de vernieuwing. Zo krijgen alle gemeenteambtenaren een opleiding om identiteitsfoto’s te nemen.

Daarom volgende vragen:

1.Op welke manier wordt de geachte minister betrokken bij de doorvoering van de maatregel?

2.Welke extra middelen zullen de gemeenten krijgen om de ambtenaren op te leiden om identiteitsfoto’s te maken?

3.Hoe zal de prijs bepaald worden?

4.Hoe zal voorkomen worden dat er een vorm van oneerlijke concurrentie ontstaat tussen de beroepsfotograaf en de gemeente?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2010 :

1. Conform de wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte van paspoorten ligt de bevoegdheid om paspoorten af te geven bij de minister van Buitenlandse Zaken, die deze bevoegdheid in België delegeert aan de ambtenaren van de Staat, de provincies en de gemeenten en in het buitenland aan de Belgische diplomatieke en consulaire ambtenaren. De minister van Buitenlandse Zaken is dus bevoegd om de desbetreffende Europese verordening uit te voeren. Uiteraard zal dat in overleg gebeuren met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de gemeenten en provincies.

2. De opleiding van het personeel zal gebeuren door de firma die uiteindelijk de opdracht krijgt toegewezen. Momenteel is de overheidsopdracht nog niet gegund. Regionale opleidingssessies zullen worden georganiseerd en zullen door de FOD Buitenlandse Zaken worden betaald. De provincies en gemeenten zullen dus niet zelf middelen moeten voorzien om hun ambtenaren op te leiden.

3. Het aanstellen van een firma gebeurt via een overheidsopdracht op Europees niveau: de gunning zal gebeuren op basis van de gunstigste offerte, waarbij zowel de prijs als de geleverde kwaliteit in acht worden genomen. De prijs zal bijgevolg slechts bekend zijn bij de gunning. Rekening houdend met de regels inzake overheidsopdrachten zal de gunning wellicht pas kunnen gebeuren tegen mei/juni 2010.

4. Op de ministerraad van 11 september 2009 werd beslist dat de paspoortaanvrager kan kiezen of hij zijn foto laat nemen bij een fotograaf of bij het provincie-/gemeentebestuur. Een paspoortaanvrager die zijn foto laat nemen bij een fotograaf, krijgt als tegemoetkoming een prijsvermindering van vijf euro op de kostprijs van het paspoort, dit om oneerlijke concurrentie te vermijden.