Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5109

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

VZW Smals - Wijzigingen aan het samenwerkingsreglement - Datum van aanvang

informatica
sociale zekerheid
Rekenhof (België)
organisatie zonder winstoogmerk

Chronologie

1/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-5109 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het Rekenhof zou het samenwerkingsreglement met de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Smals, het eigen informaticabedrijf van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ), op de volgende punten aangepast of vervolledigd moeten worden:

– de standaardclausule dat wijzigingen aan een opdracht pas kunnen worden doorgevoerd nadat beide partijen daarover tot een akkoord zijn gekomen, moet worden genuanceerd;

– aan de leden van het Beheerscomité en de controleorganen moet een inzagerecht verleend worden in de verplichtingen, voordelen, aansprakelijkheden of waarborgen die in hoofde van de vzw Smals gekoppeld zijn aan de uitvoering van een opdracht voor de betrokken instelling.

Die aanbevelingen werden positief onthaald door het College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. Ze kunnen dus snel in de praktijk worden gebracht.

Heeft de minister al de nodige maatregelen genomen om de gevraagde wijzigingen en aanpassingen in het samenwerkingsreglement te laten aanbrengen? Vanaf welke datum worden ze van kracht?