Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5108

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Rekenhof - Audit - Verscheidene openbare instellingen van sociale zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals

sociale zekerheid
informatica
Rekenhof (BelgiŽ)
organisatie zonder winstoogmerk
audit
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
Fonds voor de Beroepsziekten
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
financiŽle audit

Chronologie

1/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-5108 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een voorontwerp van verslag van de audit van het Rekenhof over de samenwerking met de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Smals, het eigen informaticabedrijf van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ), werd op 26 juni 2008 aan elk van de leidinggevende ambtenaren van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid toegestuurd. Bij brief van 12 september 2008 hebben zij daarop gezamenlijk een antwoord verstrekt, na besprekingen in het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. Bij brief van 4 maart 2009 werd het auditverslag gestuurd naar de verschillende toezichthoudende ministers van de OISZ. Op die brief werd niet gereageerd.

1.Heeft de minister dit auditverslag ontvangen in haar functie van toezichthoudend minister van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW), de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)? Waarom werd niet gereageerd op de toezending van dit verslag?

2.Als er op een latere datum toch werd gereageerd, wanneer is dat dan gebeurd? Is een afschrift van die reactie beschikbaar?

3.Heeft zij eventueel ook afzonderlijk gereageerd, in hoofde van het toezicht dat zij samen met de minister van Werk uitoefent op het Fonds van Beroepsziekten (FBZ), de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) of de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ)?