Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-482

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 12 maart 2008

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Elektronische stemming - Verslag van het consortium van universiteiten - Gevolgen die eraan dienen te worden gegeven

stemming
toepassing van informatica
verkiezing
samenwerkingsovereenkomst

Chronologie

12/3/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-14
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-629

Vraag nr. 4-482 d.d. 12 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 14 juli 2005 sloten de federale Staat en de drie gewesten een akkoord waardoor het elektronisch stemmen mogelijk werd gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en de parlementsverkiezingen van 2007. Aangezien het materiaal inmiddels verouderd is, hebben de partijen bij een universiteitenconsortium een studie besteld teneinde de erkenningsvoorwaarden en het bestek voor de eventuele ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem vast te leggen.

Zowel in antwoord op een parlementaire vraag als in de algemene beleidsnota van 2007 staat dat op basis van de conclusies van die universitaire studie, die in 2007 zou worden voltooid, in de verschillende parlementen van ons land een democratisch debat zal kunnen worden op gang gebracht over de stemprocedures die na 2008 moeten worden toegepast.

Ik heb vernomen dat de Directie van de Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken een ontwerp van amendement op dat samenwerkingsakkoord heeft opgesteld waarin de partijen worden uitgenodigd zich ertoe te verbinden een verbeterd systeem van elektronisch stemmen aan te moedigen waarbij een stembiljet met een barcode wordt aangemaakt. Ook wordt gevraagd dat systeem vanaf 2009 geleidelijk in de gemeenten in te voeren.

Het dossier is van cruciaal belang voor de toekomst van onze democratie. Ik wens dan ook een antwoord op volgende vragen:

- Wat waren de kosten van het elektronisch stemmen bij de parlementsverkiezingen van 10 juni 2007, vergeleken met de kosten voor de papieren stemming?

- Wanneer kunnen de parlementsleden kennis nemen van de conclusies van de universiteiten?

- Wanneer zal worden beslist welk stemsysteem bij de volgende verkiezingen zal worden gebruikt?

- Bestaat er een ontwerp van amendement op het samenwerkingsakkoord van 2005? Zo ja, hoe verklaart u de oproep van de FOD Binnenlandse Zaken aan de gewesten, gelet op het feit dat in het akkoord staat dat de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem een mogelijkheid is?

Het zou voor ons democraten onaanvaardbaar zijn dat in dit belangrijke dossier een beslissing werd genomen vooraleer in het parlement een publiek debat wordt gevoerd.