Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3685

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 25 juni 2009

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Rekenhof - "Secties Ontwikkelingssamenwerking" - Ontbreken van rekeningen

Rekenhof (België)
ontwikkelingshulp
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
boekhouder
balans
ministerie
Bolivia

Chronologie

25/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009 )
21/8/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3684

Vraag nr. 4-3685 d.d. 25 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een brief van 17 september 2008 heeft het Rekenhof nogmaals de aandacht van de geachte minister van Buitenlandse Zaken gevestigd op het feit dat de gewone rekenplichtigen van niet minder dan vijftien “ Secties Ontwikkelingssamenwerking ” vanaf 1 januari 2002 geen enkele rekening meer hebben neergelegd. Het Rekenhof heeft gevraagd dat voor alle secties die intussen volledig zijn gesloten, onverwijld eindebeheersrekeningen en eventueel jaarrekeningen worden ingediend.

Voor de sectie in Bolivië rijst bovendien het probleem dat de buitengewone rekenplichtige sinds 1 januari 2003 geen rekening meer indient omdat het departement nog met de NV Belgische Technische Coöperatie onderhandelt over het te verantwoorden bedrag van enkele projecten in dat land. Niettemin dient de rekenplichtige krachtens artikel 15 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof viermaandelijks rekening af te leggen.

1.Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de situatie van deze vijftien secties te normaliseren?

2.Om hoeveel achterstallige eindebeheersrekeningen gaat het hier? En om hoeveel jaarrekeningen?

3.Welke maatregelen heeft hij reeds genomen om het geschil met de NV Belgische Technische Coöperatie op te lossen? Om welk bedrag gaat het hier?

Antwoord ontvangen op 21 augustus 2009 :

  1. Het probleem van de rekeningen waarnaar verwezen wordt, situeert zich niet op het niveau van de secties ontwikkelingssamenwerking. De verschillende stukken zijn verloren gegaan na een interne verhuis op het niveau van het hoofdbestuur in januari 2007. Voor de ontvangstrekeningen van de samenwerkingssecties voor de jaren 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007, werden dan ook, op basis van de oorspronkelijke ingediende rekeningen, de nodige gegevens bij het Rekenhof aangevraagd. Ondertussen zijn we in het bezit van deze gegevens. De nieuwe rekeningen worden van ambtswege opgesteld teneinde de situatie te normaliseren. Ze zullen nu zo snel mogelijk overgemaakt worden aan het Rekenhof.

  2. Het gaat om één eindebeheersrekening en 34 jaarrekeningen.

  3. De boekhouding van de samenwerkingssectie te Bolivia - La Paz had betrekking op voorschotten en verschillende werkingsfondsen die door de BTC dienden te worden geregulariseerd en/of terugbetaald. Op 30 april 2009 werd enerzijds het verschuldigd bedrag van 130 648,12 euro terugbetaald en werden anderzijds de projecten definitief afgesloten. Op basis van deze gegevens zal dan ook eerstdaags de eindebeheersrekening worden opgemaakt en overgemaakt aan het Rekenhof.