Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3612

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 23 juni 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Portaalsite van de sociale zekerheid - Faillissementaangiften door curatoren - Aantallen - Sensibilisatie

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
internetsite
internet
elektronische overheid
faillissement

Chronologie

23/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009 )
25/9/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3612 d.d. 23 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn 165e Boek drong het Rekenhof aan op specifieke maatregelen om de curatoren er toe aan te zetten de portaalsite van de sociale zekerheid effectief te gebruiken. Dit is nodig omdat de curatoren het toegangsbeheerssysteem van de portaalsite van de sociale zekerheid niet veralgemeend gebruikten voor de indiening van hun faillissementsaangiften en de inspectiediensten van de Rijksdienst voor sociale zekerheid bleven instaan voor de opvolging van die aangiften.

Sinds eind 2007 zijn alle beheerstoepassingen voor de curatoren nochtans volledig technisch operationeel, zodat zij zonder problemen de faillissementsaangiften via de portaalsite kunnen indienen. Een aantal curatoren maakt echter nog steeds geen gebruik van deze toepassingen.

1.Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de curatoren ertoe te bewegen optimaal gebruik te maken van de portaalsite van de sociale zekerheid?

2.Welk effect heeft dit gehad? Hoeveel procent van de faillissementsaangiften wordt sindsdien via de portaalsite ingediend?

Antwoord ontvangen op 25 september 2009 :

Sinds eind mei 2007 werden in samenwerking met het Fonds voor sluiting van ondernemingen (FSO) een aantal maatregelen genomen die curatoren een beveiligde toegang tot de applicaties van de portaalsite van de sociale zekerheid geven. In een eerste fase gaat het om het gebruik van applicaties die hen moeten helpen hun verplichtingen ten aanzien van het FSO te vervullen.

Het was de bedoeling de curatoren op deze manier vertrouwd te maken met de elektronische gegevensuitwisseling.

Gelijktijdig vonden er gesprekken plaats met de curatoren om sensibiliseringscampagnes op te zetten voor een meer veralgemeend gebruik van de applicaties DIMONA (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling) en DMFA (de multifunctionele aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Uit de gesprekken blijkt dat de curatoren blijvend willen kunnen rekenen op de ondersteuning van en samenwerking met de inspectiedienst van de RSZ en andere overheidsdiensten om de socialezekerheidsrechten zo snel mogelijk te kunnen waarborgen.

Ondanks voornoemde technische mogelijkheden om een aangifte te doen, blijven er in de praktijk toch een aantal organisatorische knelpunten bestaan, zoals de vergoeding voor de curatoren en de voorwaarden waaronder ze een beroep kunnen doen op de erkende sociale secretariaten en/of op een dienstverlener voor de sociale uitkeringen. Deze knelpunten moeten eerst en vooral verduidelijkt worden.

Een ontwerp van koninklijk besluit dat thans wordt opgemaakt streeft ernaar – door het afschrikkingseffect van de sancties die de curatoren naar het voorbeeld van de werkgevers worden opgelegd – de curatoren te responsabiliseren en zo de werklast van de sociaal controleurs en inspecteurs verbonden aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid of aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid te verlichten zodat ze meer tijd zouden hebben voor de strijd tegen de sociale fraude.

Wat uw tweede vraag betreft, kan ik u meedelen dat tot op heden de aangiftes nog niet direct door een curator werden ingevoerd. Momenteel gebeuren deze aangiften door onze inspecteurs/controleurs die zich tot de curator wenden. Bijgevolg gebruiken de curatoren enkel de applicaties die hen moeten helpen hun verplichtingen ten opzichte van het FSO te vervullen.