Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3323

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 9 april 2009

aan de minister van Landsverdediging

IVNIOO - CDSCA - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof

ministerie
Rekenhof (BelgiŽ)
balans
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers
instelling van openbaar nut

Chronologie

9/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 )
18/5/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3323 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De rekeningen van het IVNIOO (Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers) waren op 15 oktober 2008 nog steeds niet overgezonden aan het Rekenhof. De rekeningen van de CDSCA (Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging) werden met vertraging overgezonden.

Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om deze vertragingen weg te werken ?

Antwoord ontvangen op 18 mei 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

a. Overeenkomstig de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbare nut, worden de rekeningen van het voorgaande jaar, door de instellingen van openbare nut van de categorie B, uiterlijk op 30 april opgemaakt (artikel 6, § 2, 1ste lid). Vervolgens worden ze door de minister van wie het organisme afhangt, goedgekeurd (artiekl 6, § 4, 1ste lid) en aan de minister van Financiën overgemaakt om door hem uiterlijk op 31 mei aan het Rekenhof overgemaakt te worden (artikel 6, § 4, 3de lid).

b. De rekeningen van het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogslachtoffers (IV-NIOOO) en van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA) worden daarenboven ook onderworpen aan een revisorale controle, aan de goedkeuring van respectievelijk de Raad van Beheer of het Beheerscomité, en aan de goedkeuring van de minister van Landsverdediging. De goedkeuring van de minister van Sociale Zaken is tevens vereist voor het IV-NIOOO.

c. Voor het IV-NIOOO, waren de jaren 2007 en 2008 inhaaljaren voor de rekeningen 1992 tot en met 2006, als gevolg van de ervoor aangegane investeringen.

Het jaar 2009 zal het jaar zijn voor de afsluiting van de rekeningen 2007 en 2008, de eerste werd al door de Raad van Beheer in zijn zitting van 26 mei 2008 goedgekeurd, de tweede zal in principe tijdens de zitting van 25 mei 2009 goedgekeurd worden.

De rekeningen 2007 werden bovendien op 12 september 2008 zonder voorbehoud door de revisoren goedgekeurd, deze van 2008 zijn ter analyse en zouden hetzelfde lot moeten ondergaan. Deze documenten werden als voorafbeelding aan het Rekenhof overgemaakt.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat het IV-INIG nu in staat is zijn rekeningen tijdig af te sluiten.

d. De rekeningen voor het jaar 2007 van de CDSCA werden op 15 mei 2008 door de administratie afgesloten en eind mei 2008 aan de revisorale controle onderworpen.

De certificatie van de cijfers door het College van de Revisoren werd op 9 juni 2008 verkregen. Deze rekeningen werden op 11 juni 2008 goedgekeurd door het Beheerscomité van CDSCA.

Het dossier dat op 13 juni 2008 door CDCSA overgemaakt werd, werd op 17 juni 2008 op mijn Beleidscel ontvangen. Na controle, werden de rekeningen op 27 juni 2008 door mij goedgekeurd en dezelfde dag aan mijn Collega de Vice-Eerste minister en minister van Financiën overgemaakt om naar het Rekenhof verstuurd te worden.