Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3231

van André Van Nieuwkerke (sp.a) d.d. 17 maart 2009

aan de minister van Justitie

Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden - Voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen - Uitvoeringsbesluiten

rechtstoestand
strafsanctie
gedetineerde
voorwaardelijke invrijheidstelling
toepassing van de wet
besluit

Chronologie

17/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
4/9/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3231 d.d. 17 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Titel XI van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden bevat het hoofdstuk "De voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen".

Twee jaar na het wetgevend werk blijkt dat dit hoofdstuk, artikelen 72 tot en met 80, nog niet uitvoerbaar is.

Ik weet dat een aantal gevangenen hiervoor in aanmerking komen. Nog langer wachten, maakt hun toestand enkel schrijnender.

Wanneer zullen bedoelde uitvoeringsbesluiten klaar zijn?

Antwoord ontvangen op 4 september 2009 :

Titel elf van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden, dat de bepalingen omvat betreffende de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen is inderdaad nog niet in werking getreden.

Overeenkomstig de wet van 17 mei 2006 dient deze strafuitvoeringsmodaliteit te worden toegekend door de alleenzetelende strafuitvoeringsrechter. De huidige situatie van de overbevolking in de gevangenissen laat op dit ogenblik niet toe om de in de wet voorziene bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter, waaronder ook de strafuitvoeringsmodaliteiten voor de veroordeelden met een straftotaal tot drie jaar, in werking te laten treden.

De gedetineerden ondervinden geen nadeel van het uitblijven van de inwerkingtreding van titel elf van de wet. Overeenkomstig de ministeriële omzendbrief nummer 1 771 van 17 januari 2005 kan de minister van Justitie op grond van een medisch verslag en na de gevangenisdirectie en de Dienst Individuele Gevallen van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen om advies te hebben gevraagd, een voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen toekennen.

Ik heb de eer het geachte lid hiervoor te verwijzen naar de antwoord medegedeeld op de mondelinge vraag nr. 13 722 van volksvertegenwoordiger Clotilde Nyssens gesteld in de Commissie voor de Justitie van de Kamer van 24 juni 2009 (CRIV 52 COM 605, bladzijde 16).