Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2696

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid

Frontex - Veiligheid van de buitengrenzen - Steun van België

illegale migratie
politiek asiel
grenscontrole
buitengrens van de EU
Frontex
asielzoeker

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
7/5/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1907

Vraag nr. 4-2696 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Europees Agentschap Frontex is opgericht als een gespecialiseerd en onafhankelijk orgaan om de operationele samenwerking tussen Lidstaten te coördineren ten einde de veiligheid van de buitengrenzen te versterken. Het Agentschap werd opgericht eind 2004 en is sinds 3 oktober 2005 operationeel. Het Agentschap heeft er sindsdien naar eigen zeggen toe bijgedragen dat het aantal ontdekte illegale migranten is afgenomen en de situatie aan de zeegrenzen is verbeterd. De activiteiten van het Agentschap hebben dan ook hun succes aangetoond : Frontex lijkt steeds succesvoller te zijn in het opsporen van illegale migratiestromen en lijkt steeds nauwkeuriger tegen dergelijke stromen op te treden. Voor de jaren 2006 en 2007 samen kwam men meer dan 53 000 illegale migranten op het spoor en werd hen de toegang tot de Lidstaten ontzegd.

Toch moet het Agentschap waakzaam blijven. Terwijl in 2006 nog alle Lidstaten en met Schengen geassocieerde landen een dalende trend in de illegale migratie aan hun buitengrenzen vaststelden, was het algemene beeld in 2007 niet zo duidelijk. In landen als Frankrijk, Griekenland, Litouwen en de Tjechische republiek zou een toename zijn vastgesteld.

In een advies van 16 september 2008 wijst de Europese parlementaire commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken er dan ook op “ dat het Europees Agentschap Frontex een belangrijkere en steeds grotere rol moet spelen bij het geïntegreerde beheer van de buitengrenzen ”. De commissie stelt daarom voor om de operationele uitgaven voor het begrotingsjaar 2009 aanzienlijk te verhogen zodat Frontex in staat zou zijn permanente missies te blijven ondersteunen. De commissie roept echter ook de Lidstaten tot de orde en eist van hen meer betrokkenheid bij de activiteiten van Frontex, zodat het Agentschap haar doelstelling kan blijven verwezenlijken. Deze participatie kan variëren van het afvaardigen van experts tot het ter beschikking stellen van uitrusting, zoals boten of vliegtuigen.

Hoe beoordeelt ons land de impact van Frontex op illegale migratie ?

Aan hoeveel operaties heeft ons land afgelopen jaar deelgenomen ? Uit wat bestonden deze deelnames ?

Op hoeveel (operationele of materiële) verzoeken van Frontex antwoordde ons land afgelopen jaar negatief ?

Heeft ons land enige bijdrage geleverd in de beschikbare technische uitrusting (CRATE) van Frontex ? Zo ja, uit wat bestond dit materiaal ?

Hoe beoordeelt ons land haar betrokkenheid in de Frontex-activiteiten ? Is zij van plan haar bijdrage te versterken, zoals verzocht wordt door de commissie ?

Antwoord ontvangen op 7 mei 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1.Het is vooreerst van belang te onderstrepen dat het doel van het Europese Agentschap Frontex, of Europees Agentschap voor het Beheer van de Operationele Samenwerking aan de Buitengrenzen van de Lidstaten van de Europese Unie, bestaat uit het coördineren van de inspanningen van de lidstaten ter hoogte van de buitengrenscontrole.

2. België heeft in 2008 deelgenomen aan elf Joint Operations (in 2007: drie operaties). Verder hebben wij deelgenomen aan verschillende opleidingen, Workshops, Seminaries,…

Deze deelnames bestaan zowel uit operationele inzet op het terrein (grenscontrole – grensbewaking) als niet-operationele inzet (inzameling statistische gegevens, opvang buitenlandse collega’s,…).

De keuze van deelname aan Joint Operations (JO) gebeurt in nauw overleg met Frontex.

Belgische deelname aan Joint Operations in 2008 :

- JO Longstop : Illegale immigratie van onderdanen uit Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan en India via Zaventem;

- JO Zarathustra : Illegale immigratie van onderdanen uit Iran en Irak via Zaventem;

- JO Heracles : Illegale immigratie van Serviërs via Hongarije, Bulgarije en Roemenië;

- JO Poseidon : Illegale immigratie via de Balkan, Albanië en Turkije via Griekenland;

- JO Zorba : Illegale immigratie uit de Balkan en Moldavië via Zaventem;

- JO Silence : Smokkel van vrouwen en kinderen uit Somalië via Zaventem;

- JO Minerva : Illegale immigratie van Algerijnen en Marokkanen via Spanje;

- JO Drive In : Illegale immigratie uit de Balkan via Kroatië – Slovenië;

- Pilot Projects Express : Opstellen van een Userguide i.v.m. migratie per trein;

- JO Hammer : Opvolgen van migratiestromen via de EU luchthavens;

- JO Indalo : Illegale immigratie uit Noord-Afrika via Spanje.

In 2008 werden in totaal 3 573 manuren gepresteerd ten bate van onze Frontex deelnames.

3.Tijdens de Bilateral Talks eind 2007 werd in overleg met Frontex beslist dat België in 2008 zou deelnemen aan de hierboven beschreven operaties. België heeft dit engagement volledig kunnen inlossen.

4.In het kader van “CRATE” heeft België een helikopter, een schip en technische apparatuur voor het opsporen van vervalste documenten.ter beschikking gesteld.

5.België wordt sinds 2008 nauw betrokken in de Frontex activiteiten.

Zowel door Frontex als de andere Europese lidstaten worden we zeer geapprecieerd omwille van onze deskundige kennis.

De volgende bilaterale gesprekken met Frontex gaan door op 25 november 2008. Tijdens deze gesprekken zal de Belgische deelname voor 2009 in overleg met Frontex beslist worden. Een eventuele versterking van onze bijdrage ten opzichte van 2008 zal gebeuren in samenspraak met Frontex.