Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2616

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Pensioenbijdragen - Aanvragen tot storting - Controle - Geautomatiseerde opvolgings- en controleprocedure

pensioenregeling
sociale bijdrage
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen
Pensioendienst voor de overheidssector

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
9/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1745

Vraag nr. 4-2616 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In juli 2008 heeft het Rekenhof in zijn rapport over de overdracht van pensioenbijdragen gewezen op ernstige structurele tekortkomingen. Als reactie daarop heeft de geachte minister de betrokken administraties opgedragen in het kader van het inrichtingsplan en het operationeel plan ter versterking van de controlefunctie, een geautomatiseerde procedure uit te werken voor de opvolging en de controle van de aanvragen tot storting.

a. Wordt deze geautomatiseerde procedure uitgewerkt door Pensioendienst voor de Overheidssector, door de Rijksdient voor Pensioenen, of door een andere administratie ? Zo ja, welke ?

b. Welke einddatum is voorzien voor de inwerkingstelling van deze procedure ?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2009 :

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) zijn op 1 september 2008 een gezamenlijk IT-project gestart met betrekking tot een elektronische verwerking van de stortingsaanvragen. Daarbij zullen alle werkprocessen nauwkeurig in kaart worden gebracht. Aangezien de menselijke en materiële middelen, zowel van de RVP als van de PDOS, niet onbeperkt zijn, moeten de werken uiteraard ingepast worden in andere lopende automatiseringsprojecten. Een definitieve einddatum is bijgevolg nog niet vastgelegd.

In afwachting worden binnen de PDOS de nodige maatregelen genomen om een documentenbeheersysteem in gebruik te nemen dat geautomatiseerde herinneringsbrieven creëert wanneer niet tijdig wordt geantwoord.