Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-233

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 24 januari 2008

aan de minister van Landsverdediging

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Reglementair kader - Gebreken

museum
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
Rekenhof (BelgiŽ)
beheer
intern reglement
krijgsmacht

Chronologie

24/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
22/2/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-233 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er loopt iets mis met het reglementair kader van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. De taken van de beheerscommissie werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 20†maart†2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke instelling die ressorteert onder de Minister van Landsverdediging, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Maar meerdere van deze taken werden volgens het 163ste Boek van het Rekenhof niet of niet tijdig uitgevoerd. Het gaat hier om het opstellen van een kaderprogramma, een jaarlijks investeringsprogramma, een overzichtstabel van het beheer en een jaarlijks activiteitenverslag. Het huishoudelijk reglement van de beheerscommissie is bovendien in strijd met de delegatieregeling inzake dagelijks beheer zoals die geregeld werd in het ministerieel besluit van 21†maart†2003. De functies van adjunct-directeur en verantwoordelijke voor de algemene diensten van het museum, waarvan de verantwoordelijkheden zijn bepaald in het koninklijk besluit, zijn niet opgenomen in de personeelsformatie.

Zijn genoemde taken intussen reeds uitgevoerd? Zijn de functies van adjunct-directeur en verantwoordelijke voor de algemene diensten van het museum reeds opgenomen in de personeelsformatie? Zo nee, welke maatregelen zijn dan reeds genomen om deze anomalieŽn weg te werken?

Antwoord ontvangen op 22 februari 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vraag.

Het 163e Boek van het Rekenhof bevat, zoals in het voorwoord te lezen is, de resultaten van de financiële onderzoeken van de ontvangsten en uitgaven van het jaar 2005 die waar nodig, geactualiseerd werden tot 29 september 2006.

Het spreekt voor zich dat het Koninklijk Legermuseum (KLM) sinds de publicatie van het 163e Boek gevolg heeft gegeven aan de geformuleerde opmerkingen. Sedert 2006 maakt het KLM wel degelijk een kaderprogramma, een jaarlijks investeringsprogramma en een jaarlijks activiteitenverslag op.

De directie is bezig met de voorbereiding van de opmaak van boordtabellen. De bewuste paragraaf over de delegatieregeling in het huishoudelijk reglement van de Beheerscommissie werd ondertussen aangepast.

De rekrutering van een adjunct-directeur is voorzien maar zal pas worden geactiveerd nadat de benoemingsprocedure voor de nieuwe algemeen directeur afgerond is.