Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-232

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 24 januari 2008

aan de minister van Landsverdediging

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Contractuele werknemers - Aanwerving

museum
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
personeel op contractbasis
Rekenhof (België)
krijgsmacht

Chronologie

24/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
22/2/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-232 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Overeenkomstig artikel 1, 4º, van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut kan contractueel personeel alleen worden aangeworven voor bijkomende en specifieke opdrachten.

Het moet gaan om onderzoeksprogramma’s die door de ministerraad zijn goedgekeurd. Het moet bovendien gaan om onderzoeksprogramma’s, onderzoeksactiviteiten of openbare dienstopdrachten die geen deel uitmaken van de permanente bevoegdheden van de wetenschappelijke instellingen. Overeenkomstig artikel 1, 20º, van hetzelfde besluit kunnen contractuele deskundigen worden aangeworven in niveau 1 voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk. Zij moeten beantwoorden aan bijzondere beroepskwalificaties die in de functieanalyse zijn aangegeven en mogen slechts aangeworven worden voor taken die buiten de normale organieke opdrachten van de instelling vallen. Uit het onderzoek van het Rekenhof bleek dat het Legermuseum niet altijd voldoende onderscheid maakt tussen beide categorieën. De inhoudelijke taakomschrijvingen en -invullingen zijn dikwijls onvoldoende afgebakend.

Bij het contractueel personeel ingeschakeld voor onderzoeksprogramma’s stelde het Rekenhof vast dat in de personeelsdossiers alleen het nummer en de benaming van het onderzoeksprogramma werd vermeld. De verwachte duur van de onderzoeksprogramma’s was zelfs voor de specialisten van het Rekenhof vaak moeilijk te achterhalen. Door de toekenning van contracten van onbepaalde duur is het verband met het concrete onderzoek onduidelijk en lijkt het tijdspad van de onderzoeken van ondergeschikt belang te zijn.

Een soortgelijk euvel werd vastgesteld bij de contractuele deskundigen die in principe werden aangeworven voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk. Uit de herhaaldelijke verlenging van bepaalde arbeidsovereenkomsten kan worden besloten dat de betrokken personeelsleden in de praktijk geëvolueerd zijn van een tijdelijke naar een permanente opdracht. Een dergelijk procédé, waarbij dezelfde personen voortdurend worden belast met andere onderzoeksopdrachten, zonder dat een nieuwe selectieprocedure wordt georganiseerd, is in strijd met de bedoeling van de reglementering. Het zet bovendien de deur wijd open voor favoritisme.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om het aanwerven van contractueel personeel in het Legermuseum in overeenstemming te brengen met het koninklijk besluit van 1 februari 1993?

Antwoord ontvangen op 22 februari 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de contractuele deskundigen en de contractuele wetenschappelijke personeelsleden tewerkgesteld in het Koninklijk Legermuseum.

Het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, artikel 1, 20º, stipuleert voor de contractuele deskundigen dat de toevertrouwde opdrachten moeten omschreven worden in de arbeidsovereenkomst en dat de tewerkstelling voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk is. Artikel 1, 4º, voorziet dit niet voor de contractuele wetenschappelijke personeelsleden.

De contractuele deskundigen momenteel tewerkgesteld in het Koninklijk Legermuseum werden aangeworven met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en voldoen dus aan de bepalingen van het koninklijk besluit. De Inspectie van Financiën heeft een gunstig advies gegeven voor de verlenging van de tewerkstelling van de momenteel in dienst zijnde deskundigen. Van de zes contractuele deskundigen die in 2005 ten tijde van het onderzoek van het Rekenhof in het Koninklijk Legermuseum tewerkgesteld waren, zijn er momenteel nog vijf in dienst. Bij beslissing van de toenmalige minister van Begroting werd hun tewerkstelling van bepaalde duur verlengd tot 31 december 2008. Er werden sinds 2005 geen nieuwe contractuele deskundigen ten behoeve van het Koninklijk Legermuseum aangeworven.

Van de vier contractuele wetenschappers die er in 2005 tewerkgesteld waren, is er momenteel nog slechts één in dienst. Twee bijkomende werden intussen aangeworven zodat er momenteel drie contractuele wetenschappers in het Koninklijk Legermuseum tewerkgesteld zijn. De tewerkstelling van deze wetenschappers is verbonden aan door de Ministerraad goedgekeurde onderzoeksprogramma's en dus in overeenstemming met de bepalingen van het hoger vermelde koninklijk besluit van 1 februari 1993.