Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2273

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid

dokter
parkeerterrein
eerste hulp
geneeskundige noodhulp
wegverkeer
beroep in de gezondheidszorg

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
9/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-535

Vraag nr. 4-2273 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dokters op ronde en parkeren, het blijft jammer genoeg een moeilijke combinatie zonder te moeten vrezen bekeurd te worden. Ondanks alle initiatieven en bemiddelingspogingen blijven de parkeerklachten van huisartsen op ronde zich opstapelen. Vooral steden als Antwerpen en Gent laten zich vaak negatief opmerken aangaande deze problematiek. Ik sluit me dan ook bij het standpunt van de Orde van Geneesheren aan, dat er dringend nood is aan een uniform beleid binnen het gebruik van parkeerplaatsen door huisartsen op ronde.

Het kan volgens de Orde van Geneesheren niet langer dat huisartsen tijdens hun ronde steeds moeten voorzien in een parkeerticket en indien zij toch hieraan voldoen de kans oplopen bekeurd te worden als hun huisbezoek wat uitloopt.

Is de geachte minister bereid aangaande deze opmerkingen een wettelijk kader te ondernemen?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2009 :

Uw vraag behoort tot een bevoegdheid die niet onder volksgezondheid valt, ook al gaat het om gezondheidswerkers, maar veeleer onder de plaatselijke besturen (onder toezicht van de regering/gemeenschappen/gewesten).

Niettemin is het aangehaalde probleem reëel en moet het worden opgelost. Mijns inziens zou de problematiek evenwel niet beperkt mogen worden tot enkel en alleen de groep van de huisartsen, maar globaal bekeken moeten worden voor de gezondheidswerkers. Het gezondheidsbeleid dat de laatste jaren is nagestreefd, wil immers de opvang van zieken zoveel mogelijk decentraliseren en bevordert onder andere thuiszorg. Dit beleid brengt onvermijdelijk met zich mee dat een aantal gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de globale opvang van patiënten, zoals verpleegkundigen, kinesitherapeuten, enz., thuisbezoeken moeten afleggen. Er is dus een structurele oplossing nodig voor het parkeerprobleem.

Ik had mijn collega, de minister van Binnenlandse Zaken, hierover reeds in april 2008 aangesproken. In mei 2008 werd er een vergadering georganiseerd, tijdens dewelke de vertegenwoordiger van de minister uitlegde dat bepaalde gemeenten ter zake reeds maatregelen genomen hadden om dit probleem in eenieders belang beter te beheren. Ik heb mijn nieuwe collega van Binnenlandse Zaken opnieuw aangesproken over de resultaten van de evaluatie van de goede gemeentelijke praktijken waarvan reeds sprake was tijdens de vergadering van mei 2008 en over de manier waarop die zouden kunnen veralgemeend worden.

Ik zou dus voorstellen om zijn vraag voor te leggen aan de bevoegde overheid en de problematiek op een algemenere manier uit te werken.