Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1577

van André Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) d.d. 15 september 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom - Aanpassing - Werkgroep

mede-eigendom
wetsvoorstel
wetsherziening
burgerlijk recht

Chronologie

15/9/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/10/2008 )
19/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1577 d.d. 15 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom is dringend aan evaluatie toe gezien het feit dat mede-eigendom een steeds complexere materie wordt die niet meer naar behoren door de wet wordt beheerst. De wet geeft ook geen antwoord op een aantal technische kwesties en de tekst leidt tot interpretatieproblemen.

Daarenboven zijn de relaties tussen de verschillende partijen die een rol spelen bij mede-eigendom zeer gespannen en hebben zij soms uiteenlopende belangen.

Reeds verscheidene keren heeft de geachte minister van Justitie in het Parlement verklaard dat een werkgroep desbetreffende wet zou evalueren.

Deze evaluatie is van belang bij de bespreking van de bij het Parlement ingediende voorstellen tot wijziging van de wet.

Graag vernemen wij dan ook van de geachte minister of een initiatief werd genomen om deze werkgroep samen te stellen met een agenda van de te bespreken zaken en een timing.

Antwoord ontvangen op 19 december 2008 :

Inderdaad gaan sinds meerdere jaren en reeds onder de vorige legislatuur, stemmen op die de tekortkomingen van de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom aan de kaak stellen.

Ik heb vernomen dat de commissie Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers elke woensdag voormiddag zal bijeenkomen teneinde de talrijke wetsvoorstellen hieromtrent te bespreken Ook zullen specialisten gehoord worden, evenals de verenigingen en personen die deze wetsvoorstellen aanbelangen.

Ik steun dit initiatief van de Kamercommissie Justitie volkomen en zal een persoon van mijn kabinet afvaardigen, evenals een lid van mijn administratie teneinde de werkzaamheden bij te wonen en te ondersteunen, met de bedoeling dat hier binnen het jaar aangepaste wetteksten uit voortvloeien die gestemd kunnen worden.