Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1197

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 27 juni 2008

aan de minister van Landsverdediging

Rekenhof - Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk - Laattijdig overzenden van rekeningen

Rekenhof (BelgiŽ)
monument
balans

Chronologie

27/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008 )
28/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1197 d.d. 27 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk (NFGB) is opgericht bij de wet van 19†augustus†1947 tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk. Hoewel niet is bepaald dat de instelling haar rekeningen moet voorleggen, is zij wel onderworpen aan de controle van het Rekenhof. De rekening met de financiŽle toestand per 31†december†2005 van het NGFB werd officieus door de instelling aan het Rekenhof overgelegd met brief van 13†april†2006. Het Rekenhof heeft erop aangedrongen dat de minister van Landsverdediging de door de Raad van beheer goedgekeurde rekeningen in de toekomst zo vlug mogelijk formeel zou overleggen aan het Rekenhof.

a. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om het tijdig overleggen van de rekeningen van het NGFB te garanderen?

b. Welke maatregelen werden reeds genomen om de controle door het Rekenhof te formaliseren, onder andere door het invoeren van een bepaling over het voorleggen van de rekeningen en door het vastleggen van een termijn daarvoor?

Antwoord ontvangen op 28 juli 2008 :

Het geachte lid wordt verzocht hieronder het antwoord op de door hem gestelde vragen te willen vinden.

1. Bij wet van 19 augustus 1947 wordt het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk (NGFB) als een autonome openbare instelling opgericht.

De wet van 27 maart 2003 wijzigt de wet van 19 augustus 1947 om van het NGFB een openbare instelling onder toezicht van de minister van Landsverdediging te maken.

In overeenstemming met artikel 9 van de wet van 19 augustus 1947 is het reglement van het NGFB aan de goedkeuring van een koninklijk besluit onderworpen.

Het NGFB is niet hernomen in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut. De richtlijnen op financieel vlak beperken zich bijgevolg tot deze die vervat zijn in de organieke wet en in het reglement van het NGFB.

2. Ten einde te garanderen dat de termijn van overhandigen van de rekeningen van het NGFB aan het Rekenhof in acht wordt genomen, wordt het NGFB elk jaar herinnerd aan de te respecteren termijnen.

3. De procedure van het voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof evenals de toegestane termijnen zijn opgenomen in het reglement van het NGFB en goedgekeurd in het koninklijk besluit van 25 april 2007.