Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1153

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Speciaal fonds

rijksbegroting
begrotingscontrole
ministerie

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
10/10/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1153 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat bij de FOD Personeel en Organisatie het “speciaal fonds “, dat aanvankelijk bestemd was voor de logistieke aankopen van de federale departementen, lange tijd werd gebruikt voor uiteenlopende uitgaven, onder meer voor de ondersteuning van de fiscale administraties.

Bovendien werd voor die laatste doelstelling in 2006 ook een begrotingsfonds gecreëerd op de begroting van Financiën. Het gebruik van eenzelfde fonds voor uiteenlopende uitgaven en het gebruik van meerdere fondsen voor soortgelijke uitgaven vermindert de transparantie van de begroting en de algemene rekening.

a. Bestaat dit “speciaal fonds “nog steeds?

b. Zo ja, welke maatregelen heeft de geachte minister dan genomen om het oneigenlijke gebruik ervan stop te zetten?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid de gevraagde gegevens mee te delen.

  1. Het speciaal fonds wordt inderdaad nog dit jaar gebruikt. Een begrotingsbepaling laat aan de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) toe het beschikbare saldo te gebruiken voor het betalen van overheidsopdrachten voor het inrichten van gecertificeerde opleidingen, en dit tot een maximumbedrag van 1500000 euro.

  2. De nieuwe wetgeving op de rijkscomptabiliteit zal in werking treden op 1 januari 2009. Het speciaal fonds zal bijgevolg worden afgeschaft. Het saldo van het fonds zal overgaan naar de Schatkist.