Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1140

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Rekenhof - Instellingen met betrekking tot sociale zekerheid - Voorleggen van rekeningen - Achterstand

Rekenhof (BelgiŽ)
balans
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
ziekteverzekering
sluiting van de rekeningen
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
Fonds voor de Beroepsziekten
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Chronologie

17/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
8/9/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1140 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ook in zijn 164ste Boek maakt het Rekenhof melding van aanzienlijke vertragingen bij het voorleggen van rekeningen. Van de zestien openbare instellingen van sociale zekerheid heeft het Rekenhof geen enkele rekening voor het jaar 2006 en slechts zeven rekeningen voor het jaar 2005 en twaalf rekeningen voor het jaar 2004 ontvangen. Voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) heeft het Rekenhof zelfs geen enkele rekening ontvangen. Er is dus geen enkele verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren.

a. Wat was voor elk van deze openbare instellingen de oorzaak van de vertraging?

b. Waarom hebben het RIZIV en de HZIV nog geen enkele rekening voorgelegd? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Heeft de geachte minister sancties genomen tegen deze personen?

c. Welke maatregelen heeft zij reeds genomen om deze hardnekkige vertragingen weg te werken?

Antwoord ontvangen op 8 september 2008 :

a. In de eerste plaats dient herinnerd te worden aan de werkwijze van afsluiting van de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid. Na goedkeuring door het Beheerscomité van de instelling, dienen zij te worden gecertificeerd door een (college van) revisor(en). Vervolgens worden zij goedgekeurd door de voogdijminister(s) en tot slot overgezonden aan het Rekenhof.

Wat betreft de oorzaak van vertraging moet er een onderscheid worden gemaakt tussen RIZIV en HZIV enerzijds, en de andere openbare instellingen van sociale zekerheid die onder mijn bevoegdheid vallen anderzijds.

Wat betreft de andere openbare instellingen van sociale zekerheid, die onder mijn bevoegdheid vallen (DOSZ, FBZ, HVKZ, KSZ, RKW, RSZ en RSZPPO) is de vertraging hoofdzakelijk te wijten aan de niet tijdige aanstelling van een revisor.

b. De vertragingen bij het RIZIV zijn te wijten aan het feit dat de rekeningen 2004 van het RIZIV maar eind februari 2008 door het Algemeen Beheerscomité werden goedgekeurd, en dat de controle door de revisor van deze rekeningen nog niet voltooid is. Bijgevolg konden de rekeningen 2004 nog niet worden overgezonden naar het Rekenhof.

De rekeningen van het RIZIV omvatten de rekeningen van de takken geneeskundige verzorging en uitkeringen. De grootste achterstanden zijn vastgesteld in de afsluiting van de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging, omdat die moeilijk realiseerbaar is.

Artikel 196, § 2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 met betrekking tot de verdeelsleutel die door de Koning is vastgelegd op voorstel van de Algemene Raad op basis van de parameters die zijn uitgewerkt met de hulp van experts die door de Algemene Raad zijn aangewezen en dat uiterlijk op 15 november bij de minister is ingediend voor de dienstjaren 2002 tot 2005, gewijzigd. Artikel 196, § 2, kadert in de toepassing van de financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen die volledig deel uitmaakt van de afsluiting van de rekeningen. Door die wetswijziging kon de beoogde termijn voor de dienstjaren 2002, 2003, 2004 en 2005 immers worden vermeden; hierdoor is sinds 2002 een cumulatieve achterstand ontstaan, aangezien de verschillende afsluitingen chronologisch zijn gebeurd.

De afsluiting van 2004 heeft een andere zeer aanzienlijke achterstand ondergaan die voornamelijk voortvloeit uit de vaststelling van de verdeelsleutel voor de toekenning van de middelen bedoeld in artikel 192 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en uit de vaststelling van de financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 197 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994. De later gedane afsluiting van het boekjaar 2005 is thans afgerond en zal in de loop van het derde trimester van 2008 aan de instanties van de dienst voor Geneeskundige Verzorging worden voorgelegd. De wettelijke oplossingen die verder in dit document worden uiteengezet, zullen toelaten om de afsluiting van het dienstjaar 2006 te realiseren in het eerste semester van 2009. De volgende afsluitingen zouden dus opnieuw het normale ritme moeten volgen.

Met artikel 197, § 3, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 wordt het begrip ingevoerd van de exogene uitgaven die eventueel tijdens een dienstjaar met een globaal mali moeten worden vastgesteld, zoals in 2004 het geval was. De vaststelling van de exogene uitgaven was een bijkomende oorzaak van de belangrijke vertraging van de afsluiting van de rekeningen 2004.

Met artikel 197, § 4, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 wordt een beperking van de financiële verantwoordelijkheid ingevoerd, indien de begrotingdoelstelling met meer dan 2 % is overschreden.

In het tweede, derde, vierde en vijfde lid, van § 4, limiteren de toepassing van die beperking in bepaalde gevallen via begrippen zoals « significant hoger uitgavenniveau » of « relatief voordeel op het inkomstenaandeel ». Het ontbreken van een definitie voor die begrippen verhindert haast de toepassing van die leden en heeft in 2004 eveneens bijgedragen tot de belangrijke achterstand.

Deze vertraging bij het RIZIV heeft haar impact op de rekeningen van de HZIV, die voor de afsluiting van haar rekeningen afhankelijk is van de afsluiting van de rekeningen van het RIZIV. Bijgevolg konden ook de rekeningen van de HZIV nog niet naar het Rekenhof worden overgezonden.

c. Naar aanleiding van opmerkingen van het Rekenhof over de achterstanden in de afsluiting van de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging, heeft de Algemene Raad van het RIZIV verschillende wetswijzigingen aan de gecoördineerde wet voorgesteld, teneinde de vastgestelde achterstanden bij het RIZIV weg te werken.

Die wetswijzigingen zijn van toepassing vanaf de afsluiting van de rekeningen van de tak geneeskundige verzorging voor het dienstjaar 2006.

Eerst moet de verplichting worden geschrapt om via een nieuw koninklijk besluit, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt, technische wijzigingen in de berekening van de normatieve verdeelsleutel aan te brengen en moet die bevoegdheid aan de Algemene Raad worden gegeven.

Vervolgens moeten er tijdens het dienstjaar exogene uitgaven worden vastgesteld, zodra ze zich voordoen.

Verder moet de afsluiting van de rekeningen worden uitgevoerd met een verdeelsleutel van de begrotingsdoelstelling die aan de hand van de meest recente vorige normatieve verdeelsleutel is berekend.

Daarna moet de financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen definitief en nauwkeurig worden berekend en moeten de verschillen in een volgende afsluiting worden opgenomen.

Ten slotte moeten het tweede, derde, vierde en vijfde lid, van artikel 197, § 4, niet meer worden toegepast, omdat ze moeilijk uitvoerbaar zijn; tegelijkertijd moeten de eventuele verschuivingen van de vergoede verstrekkingen tussen de verschillende dienstjaren plaatsvinden onder controle worden gehouden. Daartoe moet de financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen definitief en nauwkeurig worden berekend op basis van de verrichte uitgaven.

De wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2008) bevat deze wijziging die in werking zal treden vanaf de afsluiting van de rekeningen van de tak geneeskundige verzorging voor het jaar 2006.

De rekeningen 2005 van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV worden aan de bevoegde instanties voorgelegd in de loop van het derde trimester 2008. Daarna kunnen de rekeningen op het niveau van het RIZIV voorgelegd worden aan het Algemeen Beheerscomité en zullen ze dezelfde weg afleggen als de rekeningen van 2004 (voogdijoverheid, revisoren, Rekenhof).

De rekeningen 2006 van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV worden aan de bevoegde instanties voorgelegd in de loop van het eerste semester 2009. Daarna kunnen de rekeningen op het niveau van het RIZIV voorgelegd worden aan het Algemeen Beheerscomité en zullen ze dezelfde weg afleggen als de rekeningen van 2004 (voogdijoverheid, revisoren, Rekenhof).

Meer in het algemeen kan gesteld worden dat de laattijdige afsluiting van de RIZIV-rekeningen vooral hun oorzaak vinden in de complexiteit van de afsluiting van de rekeningen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en niet in een eventuele nalatigheid van de verantwoordelijken van het RIZIV.

De HZIV is in overleg met het Rekenhof overgegaan tot een andere methode van afsluiting van haar rekeningen, zonder op de definitieve afsluiting van de rekeningen van het RIZIV te wachten. Dit zou moeten resulteren in een snellere voorlegging van de rekeningen van het HZIV aan het Rekenhof.

Voor de andere oorzaken van vertraging stelt de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, die de dossiers over de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid beheert, alles in het werk om deze situatie te verbeteren :

— de overheidsopdrachten, onder de vorm van beperkte offerteaanvragen, voor de selectie van een revisor bij de verschillende openbare instellingen van sociale zekerheid, om de controle vanaf de jaren 2006/2007 en volgende te verzekeren, zijn momenteel lopende, en voor een aantal al voltooid;

— de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid heeft al een aanvraag ontvangen om de datum van indienen van de rekeningen aan te passen, en deze problematiek kan bekeken worden in samenwerking met de FOD Budget en Beheerscontrole en met de betrokken parastatalen.