SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
5 juin 2012 5 juni 2012
________________
Question écrite n° 5-6406 Schriftelijke vraag nr. 5-6406

de Guy Swennen (sp.a)

van Guy Swennen (sp.a)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Jugements et arrêts - Droits d'enregistrement - État de la question Vonnissen en arresten - Registratierechten - Stand van zaken 
________________
jugement
droit d'enregistrement
frais de justice
vonnis
registratierecht
gerechtskosten
________ ________
5/6/2012 Verzending vraag
25/7/2012 Antwoord
5/6/2012 Verzending vraag
25/7/2012 Antwoord
________ ________
Question n° 5-6406 du 5 juin 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-6406 d.d. 5 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Conformément aux articles 142 et 143 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, un droit de 3 % est prélevé sur les jugements et arrêts portant condamnation au paiement d'une somme de plus de 12 500 euros.

Je souhaiterais obtenir les informations suivantes :

1) le nombre de jugements et arrêts rendus au cours des cinq dernières années et portant une telle condamnation ;

2) les recettes générées par ces droits au cours des cinq dernières années ;

3) l'affectation des droits perçus.

 

Overeenkomstig de artikelen 142 en 143 van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt een recht van 3% geheven op vonnissen en arresten die een veroordeling inhouden tot betaling van een som van meer dan 12 500 euro.

Graag had ik van de minister vernomen:

1) Het aantal vonnissen en arresten dat de laatste vijf jaar een dergelijke veroordeling inhield.

2) De opbrengst van deze rechten van de laatste vijf jaar.

3) De bestemming van de ontvangen rechten.

 
Réponse reçue le 25 juillet 2012 : Antwoord ontvangen op 25 juli 2012 :

Cette question, portant sur des droits dus dans des condamnations civiles, est destinée à mon collègue le ministre des Finances.

Deze vraag, die slaat op rechten verschuldigd in civiele veroordelingen is bestemd voor mijn collega, de minister van Financiën.