SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
30 décembre 2011 30 december 2011
________________
Question écrite n° 5-5095 Schriftelijke vraag nr. 5-5095

de Nele Lijnen (Open Vld)

van Nele Lijnen (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________________
Pensions complémentaires - Épargne-pension - Réductions d'impôts - Coût pour le fisc Aanvullende pensioenen - Pensioensparen - Belastingverminderingen - Fiscale kostprijs 
________________
retraite complémentaire
épargne
fiscalité
déduction fiscale
aanvullend pensioen
spaartegoed
fiscaliteit
belastingaftrek
________ ________
30/12/2011 Verzending vraag
2/2/2012 Antwoord
30/12/2011 Verzending vraag
2/2/2012 Antwoord
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-615 Herindiening van : schriftelijke vraag 5-615
________ ________
Question n° 5-5095 du 30 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-5095 d.d. 30 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Je souhaiterais un aperçu du coût net pour le fisc des réductions d'impôt pour les différentes formes de pension complémentaire et d'épargne-pension, et ce pour les dix dernières années.

 

Graag had ik een overzicht gekregen van de netto fiscale kostprijs van de belastingverminderingen voor de verschillende vormen van aanvullende pensioenen en pensioensparen, en dit voor de laatste tien jaar.

 
Réponse reçue le 2 février 2012 : Antwoord ontvangen op 2 februari 2012 :

Les pensions complémentaires auxquelles l’honorable membre se réfère, peuvent être constituées dans le cadre du deuxième et du troisième pilier de pension.

Le deuxième pilier de pension comprend les régimes de pensions complémentaires liés au travail. Pour les salariés, le deuxième pilier de pension comprend, entre autres, les engagements de pension collectifs, gérés par des assureurs-groupe et des institutions de retraite professionnelle. Ceux-ci sont principalement alimentés par des cotisations patronales ou des cotisations de l’entreprise et, dans une moindre mesure, par des cotisations personnelles.

- Les cotisations patronales ou les cotisations de l’entreprise sont déductibles, sous certaines conditions et dans certaines limites, comme charges professionnelles. En la matière, il n’existe aucun code spécifique dans la déclaration d’impôt. Par conséquent, l’administration fiscale ne dispose pas de statistiques relatives aux cotisations susmentionnées.

- Les cotisations personnelles des salariés et des dirigeants d’entreprise sont, par contre, mentionnées bien distinctement dans la déclaration fiscale. Le coût budgétaire estimé de la réduction d’impôt pour épargne à long terme relative à ces cotisations et primes personnelles est repris dans le tableau ci-dessous.

Retenues pour pensions complémentaires - Cotisations et primes ordinaires + la continuation à titre individuel

Exercice d'imposition

Coût budgétaire estimé de la réduction d'impôt (en millions euros)

2001

86

2002

91

2003

89

2004

88

2005

88

2006

90

2007

93

2008

100

2009

105

2010

108

Les indépendants disposent, au sein du deuxième pilier de pension, de la possibilité de conclure une convention de pension dans le cadre d'une pension libre complémentaire pour indépendants. Ces contributions constituent également, dans certaines limites, une charge professionnelle déductible qui ne figure pas dans la déclaration d'impôt sous un code spécifique, de sorte qu'il n'existe, ici également, aucune donnée statistique disponible.

Le troisième pilier de pension comprend les systèmes de constitution de pension qui sont accessibles à chaque individu, quel que soit le statut professionnel. Il s’agit des formes d’épargne-pension individuelle dont l’initiative émane de l’intéressé lui-même. Les formes les plus importantes de constitution de pension que compte le troisième pilier de pension sont l’épargne-pension et l’assurance-vie individuelle.

Le tableau suivant fournit les statistiques relatives au coût budgétaire estimé de la réduction d'impôt pour épargne à long terme pour les contrats d’assurance-vie individuelle.

Primes d’assurance-vie individuelle qui entrent en considération pour la réduction d'impôt pour épargne à long terme

Exercice d'imposition

Coût budgétaire estimé de la réduction d'impôt (en millions euros)

2001

191

2002

200

2003

208

2004

210

2005

212

2006

212

2007

215

2008

224

2009

225

2010

223

En ce qui concerne les paiements pour l’épargne-pension, les statistiques en question sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Versements pour l'épargne-pension

Exercice d'imposition

Coût budgétaire estimé de la réduction d'impôt (en millions euros)

2001

235

2002

259

2003

279

2004

290

2005

304

2006

389

2007

433

2008

470

2009

498

2010

532


De aanvullende pensioenen waarnaar het geachte lid verwijst, kunnen worden opgebouwd in het kader van de tweede en derde pensioenpijler.

De tweede pensioenpijler omvat de beroepsgebonden aanvullende pensioenstelsels. Voor werknemers omvat de tweede pensioenpijler onder andere de collectieve pensioentoezeggingen, beheerd door groepsverzekeraars en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Deze worden hoofdzakelijk gevoed met werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming en in mindere mate met persoonlijke bijdragen.

- De werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming zijn, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar als beroepskost. Ter zake bestaat er geen specifieke code op de belastingaangifte. Bijgevolg beschikt de fiscale administratie niet over statistieken betreffende de bovenbedoelde bijdragen.

- De persoonlijke bijdragen van werknemers en bedrijfsleiders worden daarentegen wel afzonderlijk vermeld in de fiscale aangifte. De geraamde budgettaire kost van de belastingvermindering voor het lange termijnsparen met betrekking tot deze persoonlijke bijdragen en premies is opgenomen in de onderstaande tabel.

Inhoudingen voor aanvullend pensioen - Gewone bijdragen en premies + individuele voortzetting

Aanslagjaar

Geraamde budgettaire kost van de belastingvermindering (in miljoen euro)

2001

86

2002

91

2003

89

2004

88

2005

88

2006

90

2007

93

2008

100

2009

105

2010

108

Zelfstandigen beschikken binnen de tweede pensioenpijler over de mogelijkheid om een pensioenovereenkomst af te sluiten in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Binnen bepaalde grenzen vormen die bijdragen eveneens een aftrekbare beroepskost die niet specifiek in een code op de belastingaangifte voorkomt, zodat ook hier geen statistische gegevens beschikbaar zijn.

De derde pensioenpijler omvat de stelsels van pensioenopbouw die voor elk individu toegankelijk zijn, ongeacht het professioneel statuut. Het gaat daarbij om individuele pensioenspaarvormen, waarvoor het initiatief uitgaat van de betrokkene zelf. De belangrijkste vormen van pensioenopbouw die tot de derde pensioenpijler worden gerekend, zijn het pensioensparen en de individuele levensverzekering.

De volgende tabel geeft de statistieken aangaande de geraamde budgettaire kost van de belastingvermindering voor het lange termijnsparen voor individuele levensverzekeringscontracten weer.

Premies van individuele levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor lange termijnsparen

Aanslagjaar

Geraamde budgettaire kost van de belastingvermindering (in miljoen €)

2001

191

2002

200

2003

208

2004

210

2005

212

2006

212

2007

215

2008

224

2009

225

2010

223

Wat betreft de betalingen voor pensioensparen, zijn de betreffende statistieken opgenomen in de onderstaande tabel.

Betalingen voor pensioensparen

Aanslagjaar

Geraamde budgettaire kost van de belastingvermindering (in miljoen euro)

2001

235

2002

259

2003

279

2004

290

2005

304

2006

389

2007

433

2008

470

2009

498

2010

532