SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
28 décembre 2011 28 december 2011
________________
Question écrite n° 5-3995 Schriftelijke vraag nr. 5-3995

de Guido De Padt (Open Vld)

van Guido De Padt (Open Vld)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Expulsions de locataires - Chiffres - Intervention des CPAS Uithuiszettingen - Aantallen - Optreden van de OCMW's 
________________
expulsion d'un logement
voie d'exécution
CPAS
statistique officielle
répartition géographique
uitzetting uit een woning
tenuitvoerlegging van het vonnis
OCMW
officiële statistiek
geografische spreiding
________ ________
28/12/2011 Verzending vraag
30/1/2012 Antwoord
28/12/2011 Verzending vraag
30/1/2012 Antwoord
________ ________
Réintroduction de : question écrite 5-220 Réintroduction de : question écrite 5-220
________ ________
Question n° 5-3995 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3995 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'expulsion d'un logement est une affaire très grave. C'est la raison pour laquelle la législation prévoit une série de garanties telles que:

- un appel préalable à conciliation;

- une décision du juge de paix sur la gravité de l'infraction avant de décider de l'expulsion;

- aucune expulsion avant qu'un mois se soit écoulé après la signification du jugement;

- l'intervention obligatoire du CPAS afin de répondre au besoin urgent de logement causé par l'expulsion.

Au cours de l'Année européenne de la lutte contre la pauvreté, le problème du logement a également été évoqué. C'est pourquoi il importe d'avoir un aperçu du problème des expulsions.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes:

1) Combien de procédures ont-elles été introduites en 2007, 2008, 2009 et 2010 (chiffre ventilé par arrondissement judiciaire) auprès des justices de paix en application de l'article 1344ter du Code judiciaire ?

2) Dans combien de ces cas l'expulsion a-t-elle été ordonnée et la copie du jugement a-t-elle ensuite été demandée ?

3) Dans combien des cas mentionnés sous la question 1 (chiffre ventilé par région), les CPAS ont-ils dû s'occuper des personnes menacées par une expulsion et l'article 1344ter, §5, du Code judiciaire a-t-il été appliqué ?

 

De uithuiszetting uit een huurwoning is een zeer ernstige zaak. Daarom voorziet de wetgeving in een aantal waarborgen zoals:

- een voorafgaande oproeping in minnelijke schikking;

- een beslissing van de vrederechter over de ernst van de inbreuk alvorens tot de uithuiszetting te beslissen;

- geen uithuiszetting zonder dat een maand is verstreken na de betekening van het vonnis;

- het verplichte optreden van het OCMW met als doel de acute woningnood veroorzaakt door de uithuiszetting te ledigen.

In het Europees Jaar van de Armoedebestrijding wordt ook aandacht geschonken aan de huisvestingsproblematiek. Daarom is het goed een zicht te hebben op de problematiek van de uithuiszettingen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel procedures werden in 2007, 2008, 2009 en 2010 bij de vredegerechten (opgedeeld per gerechtelijk arrondissement) ingeleid in toepassing van artikel 1344ter van het Gerechtelijk Wetboek?

2) In hoeveel van die gevallen werd de uithuiszetting bevolen en werd nadien de grosse van het vonnis aangevraagd?

3) In hoeveel van de gevallen vermeld onder vraag 1, werden de OCMW's (opgedeeld per gewest) daadwerkelijk gevat door de met uithuiszetting bedreigde personen en werd artikel 1344ter, § 5, Gerechtelijk Wetboek toegepast?

 
Réponse reçue le 30 janvier 2012 : Antwoord ontvangen op 30 januari 2012 :

Mes services ne disposent pas des chiffres demandés concernant les expulsions.

Mijn diensten beschikken niet over de gevraagde cijfergegevens inzake uithuiszettingen.