SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
23 décembre 2011 23 december 2011
________________
Question écrite n° 5-3975 Schriftelijke vraag nr. 5-3975

de Guido De Padt (Open Vld)

van Guido De Padt (Open Vld)

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________________
Santé publique - Intoxication au monoxyde de carbone - Hospitalisations - Décès Volksgezondheid - CO-vergiftiging - Ziekenhuisopnames - Overlijdens 
________________
gaz de combustion
santé publique
chauffage
hospitalisation
mortalité
statistique officielle
verbrandingsgas
volksgezondheid
verwarming
ziekenhuisopname
sterftecijfer
officiële statistiek
________ ________
23/12/2011 Verzending vraag
13/3/2012 Antwoord
23/12/2011 Verzending vraag
13/3/2012 Antwoord
________ ________
Réintroduction de : question écrite 5-869 Réintroduction de : question écrite 5-869
________ ________
Question n° 5-3975 du 23 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3975 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

À la fin du mois de décembre 2010, l'Institut royal météorologique (IRM) a mis en garde contre la hausse du risque d'intoxication au monoxyde de carbone. À juste titre vraisemblablement, car, au cours de la même période, ce gaz avait déjà fait une première victime à Bruxelles. Le monoxyde de carbone provoque chaque année des accidents, mortels dans certains cas. De longues périodes de rudes conditions hivernales augmentent le risque de décès dus à une intoxication au monoxyde de carbone. En effet, ces conditions entravent d'une part l'évacuation des gaz de combustion, et d'autre part l'arrivée d'air frais.

Le danger provient du fait que le monoxyde de carbone est incolore, inodore et non irritant, et est donc quasiment indétectable. Par ailleurs, cette problématique concerne souvent les personnes défavorisées et les étrangers, car ces groupes sont moins conscients des dangers que représente ce gaz. À cet égard, les campagnes de prévention menées constituent une évolution positive en vue de la sensibilisation à ce danger latent.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Combien d'hospitalisations pour des cas d'intoxication au monoxyde de carbone ont-elles été enregistrées en 2007, 2008, 2009 et 2010 (avec, si possible, une ventilation par mois) ?

2) Combien de décès étaient à déplorer (avec la même ventilation que pour la question 1) ?

 

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwde eind december 2010 voor het verhoogde risico op CO-vergiftiging. Niet onterecht zo bleek, want in dezelfde periode viel in Brussel reeds een eerste slachtoffer te betreuren. Koolstofmonoxide veroorzaakt jaarlijks ongevallen, waarvan verschillende met dodelijke afloop. Het aanhoudende barre winterweer verhoogt de kans op mensen die overlijden als gevolg van CO-vergiftiging. De klimatologische omstandigheden bemoeilijken immers de afvoer van verbrandingsgassen enerzijds, en de toevoer van verse buitenlucht, anderzijds.

Het gevaar in deze bestaat uit het feit dat CO kleurloos, reukloos en niet-irriterend is, wat impliceert dat het nauwelijks waarneembaar is. Bovendien zijn het vaak kansarmen en allochtonen die het meest met deze problematiek in aanraking komen, omdat ze zich minder bewust zijn van de gevaren. Op dit vlak zijn de preventiecampagnes die worden gevoerd een positieve evolutie in de bewustmaking van dit sluipend gevaar.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel ziekenhuisopnames ten gevolge van CO-vergiftiging werden geregistreerd in de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010, met indien mogelijk een bijkomende opsplitsing naar de maand van de opname?

2) Hoeveel overlijdens vielen te betreuren met dezelfde opsplitsing als onder 1)?

 
Réponse reçue le 13 mars 2012 : Antwoord ontvangen op 13 maart 2012 :

La question posée par l’honorable membre relève de la compétence exclusive de ma collègue, la ministre des Affaires sociales.

De vraag van het geachte lid valt onder de exclusieve bevoegdheid van mijn collega, de minister van Sociale Zaken.