SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
28 décembre 2011 28 december 2011
________________
Question écrite n° 5-3948 Schriftelijke vraag nr. 5-3948

de Guido De Padt (Open Vld)

van Guido De Padt (Open Vld)

au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________________
Société nationale des chemins de fer de Belgique (SNCB) - Rentabilité des guichets des gares - Fermetures éventuelles Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rendabiliteit van de stationsloketten - Eventuele sluitingen 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
titre de transport
gare ferroviaire
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
plaatsbewijs
spoorwegstation
________ ________
28/12/2011 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
28/12/2011 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________ ________
Réintroduction de : question écrite 5-2487 Réintroduction de : question écrite 5-2487
________ ________
Question n° 5-3948 du 28 décembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3948 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La Société nationale des chemins de fer de Belgique (SNCB) vérifie actuellement si le guichet de la gare de Herzele est rentable. La SNCB le fait d'ailleurs pour toutes les gares belges. Affirmer aujourd'hui que le guichet de Herzele fermera serait très prématuré.

Les chiffres de vente joueront un rôle déterminant dans la décision qui sera prise. La SNCB doit en effet payer un loyer pour les bâtiments de la gare et l'emploi de personnel. Si n'y sont vendus qu'environ dix tickets par jour, maintenir les guichets ouverts a peu de sens. Nous ne le saurons bien entendu que lorsque l'enquête sera terminée.

La rumeur selon laquelle le guichet de la gare de Herzele disparaîtra à terme et sera remplacé par un distributeur automatique de tickets, court depuis un certain temps déjà parmi les voyageurs. C'est d'ailleurs également le cas pour d'autres gares comme par exemple Haaltert et Ede.

J'aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes.

1) La ministre peut-elle confirmer qu'on vérifie si le guichet de la gare de Herzele est encore rentable et qu'une enquête analogue est menée pour toutes les autres gares belges? Peut-elle fournir les motifs de cette enquête?

2) Connaît-elle la date de fin de l'enquête? Pour quand pouvons-nous attendre les premiers résultats?

3) Quelle mesure envisage-t-elle pour les guichets qui ne sont pas rentables? Prendra-t-elle également des mesures contre les effets secondaires de la fermeture des guichets (pas de salle d'attente, pas de toilettes, etc)? Si oui, lesquelles?

 

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) onderzoekt momenteel of het stationsloket in Herzele wel rendabel is. Dat doet de NMBS trouwens voor alle Belgische stations. Op dit moment beweren dat het loket in Herzele dicht gaat, zou heel voorbarig zijn.

Bij de beslissing zullen de verkoopcijfers een bepalende rol spelen. De NMBS moet namelijk huur betalen voor de stationsgebouwen en personeel inzetten. Als daar tegenover maar een verkoop staat van ongeveer tien tickets per dag, heeft het weinig zin om loketten nog open te houden. Dat zullen we natuurlijk pas weten als het onderzoek is afgerond.

Het gerucht dat het loket in het station van Herzele op termijn zal verdwijnen en worden vervangen door een ticketautomaat, leeft al een tijdje onder de treinreizigers. Net zoals dit het geval is voor andere stations, zoals Haaltert en Ede.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister bevestigen dat wordt onderzocht of het loket van het station van Herzele nog rendabel is en dat een gelijkaardig onderzoek loopt voor alle andere Belgische stations? Kan zij aangeven welke redenen tot dit onderzoek hebben?

2) Heeft zij zicht op het einde van het onderzoek? Wanneer mogen we (de eerste) resultaten verwachten

3) Welke maatregel heeft zij in gedachten tegen loketten die niet rendabel zijn? Zal zij ook maatregelen treffen tegen andere neveneffecten van gesloten loketten (geen wachtruimte, geen toiletten, …)? Zo ja, welke?