SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
17 octobre 2011 17 oktober 2011
________________
Question écrite n° 5-3485 Schriftelijke vraag nr. 5-3485

de Jan Durnez (CD&V)

van Jan Durnez (CD&V)

au ministre pour l'Entreprise et la Simplification

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________________
Annuaire téléphonique - Lisibilité - Zones reprises dans un volume Telefoonboek - Leesbaarheid - Telefoonzones per boekdeel 
________________
annuaire
téléphone
jaarboek
telefoon
________ ________
17/10/2011 Verzending vraag
21/11/2011 Antwoord
17/10/2011 Verzending vraag
21/11/2011 Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3103 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3103
________ ________
Question n° 5-3485 du 17 octobre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3485 d.d. 17 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le nouvel annuaire téléphonique vient d'être distribué. Les pages blanches et les page jaunes, naguère séparées, sont à présent réunies dans le même volume. En Flandre occidentale, le nombre de zones par volume a de nouveau été réduit. Les annuaires sont maintenant imprimés en caractères minuscules, alors qu'ils étaient plus grands et plus lisibles dans l'édition antérieure. Cette édition précédente reprenait davantage de zones par volume. Auparavant, toutes les zones de Flandre occidentale figuraient dans un seul et même volume.

1) On estime généralement que les responsables doivent se préoccuper de l'accessibilité pour les malvoyants. Mais même des personnes dont les yeux sont encore en bon état selon l'ophtalmologue éprouvent des difficultés à repérer un numéro de téléphone dans la nouvelle édition. Le ministre prendra-t-il une initiative pour que l'annuaire téléphonique redevienne lisible pour tous, quelle que soit leur acuité visuelle ?

2) Le nombre de zones téléphoniques reprises dans un annuaire diminue d'année en année, ce que je déplore. A-t-on l'intention d'augmenter à nouveau le nombre de zones par volume, ou nous dirigeons-nous vers un annuaire par commune ? Dans notre société toujours plus large et globalisée, une plus grande couverture me semble nettement plus utile.

 

Onlangs werd het nieuwe telefoonboek afgeleverd bij de burgers. In tegenstelling tot vroeger was er geen aparte witte en gouden gids, maar zitten beiden in één gecombineerd. Wat in West-Vlaanderen opviel, is dat het aantal telefoonzones in één boekdeel opnieuw gereduceerd is en dat de boekdelen tegenwoordig in een heel klein lettertype worden gedrukt. In de vorige editie was het lettertype groter en makkelijker leesbaar. Daarnaast besloeg de vorige editie meer telefoonzones per boekdeel. Voorheen was er zelfs nog een telefoonboek waarin alle telefoonzones van West-Vlaanderen waren opgenomen in één boekdeel.

Mijn vragen aan U, Mijnheer de Minister,

1) Toegankelijkheid voor slechtzienden is algemeen genomen een aandachtspunt bij beleidsmakers. In de nieuwste editie van het telefoonboek moest ik echter vaststellen dat ook mensen die, volgens de oogartsen, nog over goede ogen beschikken, moeilijkheden ondervinden om een telefoonnummer vlot terug te vinden. Zult U enig initiatief ondernemen, opdat het telefoonboek voor iedereen leesbaar zou zijn (zowel goedzienden als slechtzienden)?

2) Het aantal telefoonzones die in het telefoonboek worden opgenomen, worden doorheen de jaren steeds kleiner, iets wat ik sterk betreur. Is het de bedoeling om die zones terug te vergroten of tenderen we naar een telefoongids per gemeente? In een steeds groter wordende, geglobaliseerde samenleving, lijkt een grotere zone mij alvast veel nuttiger.

 
Réponse reçue le 21 novembre 2011 : Antwoord ontvangen op 21 november 2011 :

1) L’article 32 de l’annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques stipule uniquement qu’un annuaire téléphonique universel doit être imprimé sur papier. La loi précitée ne comprend pas d’exigences supplémentaires en ce qui concerne la lisibilité. Une initiative législative supplémentaire en la matière n’est pas souhaitable mais je ferai part de vos remarques sur la lisibilité de l’annuaire actuel aux distributeurs des annuaires téléphoniques.

2) Le nombre de zones reprises dans un annuaire téléphonique est en effet réduit. Pour la zone 02 - Bruxelles par exemple, trois annuaires sont édités au lieu des deux annuaires du passé. Les abonnés peuvent obtenir sur demande gratuitement l'annuaire qu'ils n’ont pas reçu; seul 1 % des abonnés de Bruxelles ont introduit une telle demande en 2010. Ceci démontre bien que la plupart des utilisateurs n’ont pas besoin d’un annuaire comprenant plus de zones.

Une telle division avec moins de zones ne rend pas uniquement la distribution plus facile, mais a en outre un effet positif sur l’environnement puisque la consommation de papier diminue fortement.

1) Het artikel 32 van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, bepaalt alleen dat er een universele telefoongids op papier moet afgedrukt worden. Verder zijn er geen bijkomende eisen qua leesbaarheid opgenomen in voornoemde wet. Een wetgevend initiatief terzake is niet wenselijk maar ik zal uw opmerkingen inzake de leesbaarheid van de huidige telefoongidsen wel overmaken aan de aanbieder van de telefoongidsen.

2) Het aantal zones dat in één telefoongids opgenomen wordt, neemt inderdaad af. Bijvoorbeeld voor de zone 02 - Brussel, worden sinds 2010 drie telefoongidsen gecreëerd in plaats van de vroegere twee. De abonnees konden er op gratis verzoek de gids verkrijgen die ze niet hadden gekregen. Slechts 1 % van de Brusselse abonnees stelden die vraag in 2010. Dit geeft aan dat de meeste gebruikers geen nood hebben aan een telefoongids die meer zones bevat.

Dergelijke kleinere opdeling maakt niet alleen de verdeling gemakkelijker maar heeft daarnaast ook een positief effect op het milieu aangezien het papierverbruik drastisch afneemt.