SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
30 septembre 2011 30 september 2011
________________
Question écrite n° 5-3326 Schriftelijke vraag nr. 5-3326

de Guido De Padt (Open Vld)

van Guido De Padt (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
________________
Passeport international - Qualité - Volume - Durée de validité - Visas de longue durée Internationaal paspoort - Kwaliteit - Volume - Geldigheidsduur - Langdurige visa 
________________
passeport
paspoort
________ ________
30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 5-4044 Réintroduite comme : question écrite 5-4044
________ ________
Question n° 5-3326 du 30 septembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3326 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La page transparente actuellement insérée dans un passeport international serait une faille importante. Si la qualité n'est pas améliorée, les passeports résisteront rarement jusqu'à la fin de leur durée de validité. En raison de l'utilisation fréquente et de la manipulation sans précaution par les services de contrôle des aéroports et/ou d'autres instances, cette page se déchire complètement après trois ans maximum. Par conséquent, il faut demander un nouveau passeport.

Les personnes qui voyagent fréquemment indiquent aussi que le passeport est déjà rempli après, par exemple, deux ans. Elles doivent alors demander un nouveau passeport.

En outre, les voyageurs indiquent que leur passeport contient parfois des visas de longue durée très coûteux. Selon eux, il faudrait qu'ils puissent conserver ces visas sur le nouveau passeport. Souvent, les administrations réclament une nouvelle fois la totalité des frais pour un nouveau passeport international.

Dans ce cadre, j'aimerais poser un certain nombre de questions.

1) Le ministre dispose-t-il, pour la période allant de 2008 au premier semestre de 2011, de chiffres concernant le nombre de demandes de passeports internationaux introduites avant l'expiration de la durée de validité ? Le ministre peut-il indiquer la raison pour laquelle, dans ces cas, une nouvelle demande a été introduite ?

2) Reconnaît-il que la page transparente est une faille des passeports internationaux actuels en cas d'utilisation fréquente ? Dans l'affirmative, peut-il indiquer quelles mesures il envisage pour y remédier ?

3) Le ministre peut-il confirmer que non seulement certains visas de longue durée ne sont pas bons mais également qu'un problème se pose du fait que ces visas expirent en cas de demande d'un nouveau passeport ? Estime-t-il qu'il devrait être possible de transférer ces visas sur un nouveau passeport ? Dans l'affirmative, comment compte-t-il rendre ce transfert possible ?

4) Que pense le ministre de la prolongation à dix ans de la durée de validité du passeport international comme cela a été instauré récemment pour la carte d'identité belge ? Peut-il motiver sa réponse ?

 

De transparante pagina die momenteel in een internationaal paspoort steekt, zou een zeer zwak punt zijn. Als de kwaliteit niet wordt verbeterd, houden de paspoorten het zelden vol tot het einde van hun geldigheidsduur. Wegens het veelvuldige gebruik en de ruwe behandeling door luchthavencontroles en/of andere instanties, scheurt dat blaadje volledig na maximaal 3 jaar. Bijgevolg dient een nieuw paspoort te worden aangevraagd.

Frequente reizigers stellen ook dat het paspoort na bijvoorbeeld twee jaar reeds vol is. Zij moeten dan een nieuw paspoort aanvragen.

Reizigers stellen verder dat er soms langdurige visa in hun paspoort staan die erg duur uitkomen. Het zou volgens hen goed zijn die visa te kunnen bewaren om nieuwe visa aan te vragen. Vaak rekenen de administraties nog eens de volledige som door bij een nieuw internationaal paspoort.

In dit kader een aantal vragen:

1) Beschikt de minister over cijfergegevens voor de periode 2008 tot en met de eerste helft van 2011 met betrekking tot het aantal aanvragen van internationale paspoorten voor het einde van de geldigheidsdatum van het paspoort? Kan de minister aangeven waarom in die gevallen een nieuwe aanvraag werd ingediend?

2) Erkent hij dat de transparante bladzijde een zwak punt is bij de huidige internationale paspoorten bij veelvuldig gebruik? Zo ja, kan hij aangeven welke maatregelen hij voor ogen heeft om dat te verhelpen?

3) Kan de minister bevestigen dat bepaalde langdurige visa niet alleen niet goed zijn, maar dat het ook een probleem is dat die bij de aanvraag van een nieuw paspoort vervallen? Is hij van oordeel dat het mogelijk zou moeten kunnen zijn die visa naar een nieuw paspoort over te zetten? Zo ja, op welk wijze wil hij dit mogelijk maken?

4) Hoe staat de minister tegenover de verlenging van de geldigheidsduur van het internationaal paspoort tot tien jaar zoals dit recent voor de Belgische identiteitskaart werd ingevoerd? Kan hij zijn antwoord motiveren?