SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
9 avril 2010 9 april 2010
________________
Question écrite n° 4-7516 Schriftelijke vraag nr. 4-7516

de Caroline Persoons (MR)

van Caroline Persoons (MR)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction - Organisation et au financement - Accord de coopération global - Conclusion - Discussions - Agenda - État d'avancement Opvang van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd - Organisatie en of financiering - Algemeen samenwerkingsakkoord – Conclusie - Besprekingen - Agenda - Stand van zaken 
________________
délinquance juvénile
centre d'éducation surveillée
accord de coopération (Cadre institutionnel belge)
jeugdcriminaliteit
gesloten opleidingsinstituut
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
________ ________
9/4/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
9/4/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-7516 du 9 avril 2010 : (Question posée en français) Vraag nr. 4-7516 d.d. 9 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

L'organisation et le financement de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ont fait l'objet de plusieurs accords de coopération entre le fédéral et les communautés. Ces accords portaient sur l'organisation des centres fédéraux fermés, le financement des mesures alternatives à l'enfermement telles que la médiation et la concertation, ou encore le financement du stage parental.

Le 20 janvier 2010, en commission de la Justice de la Chambre des représentants, vous avez déclaré vouloir conclure un seul accord de coopération pour tout ce qui concerne l'organisation et le financement de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

À cette fin, vous avez annoncé la tenue d'une concertation entre tous les acteurs de ce dossier dans le courant du mois de février 2010.

Le 18 mars 2010, le gouvernement de la Communauté française a notifié sa décision de charger le ministre-président et la ministre de la Jeunesse d'entamer avec vous des discussions en vue de conclure un tel accord de coopération global.

En conséquence, l'honorable ministre pourrait-il me communiquer l'agenda des discussions en vue de la conclusion d'un accord de coopération global, et, le cas échéant, l'état actuel de ces discussions ?

 

Over de organisatie en de financiering van de opvang van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, zijn al verschillende samenwerkingsakkoorden gesloten tussen de federale Staat en de Gemeenschappen. Die akkoorden hadden betrekking op de organisatie van de gesloten federale centra, de financiering van de alternatieve maatregelen voor de opsluiting, zoals de bemiddeling en het overleg, of de financiering van de ouderlijke stage.

Op 20 januari 2010 hebt u in de commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verklaard dat u één enkel samenwerkingsakkoord wil sluiten voor alles wat betrekking heeft op de organisatie en de financiering van de opvang van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

Met het oog daarop hebt u aangekondigd dat in de loop van de maand februari 2010 een overleg zal worden georganiseerd tussen u en al degenen die bij dit dossier zijn betrokken.

Op 18 maart 2010 heeft de regering van de Franse Gemeenschap aangekondigd dat ze de minister-president en de minister van Jeugd opgedragen heeft met u besprekingen aan te knopen met het oog op het sluiten van een dergelijk algemeen samenwerkingsakkoord.

Ik had van de minister bijgevolg graag de timing gekregen van de besprekingen die moeten uitmonden in een algemeen samenwerkingsakkoord en eventueel de huidige stand van de besprekingen.