SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
12 février 2010 12 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6957 Schriftelijke vraag nr. 4-6957

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Terrorisme - Plan d'action belge - Nouvelle radicalisation Terrorisme - Belgisch actieplan - Nieuwe radicalisering 
________________
terrorisme
Organe de coordination pour l'analyse de la menace
programme d'action
intégrisme religieux
terrorisme
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
actieprogramma
religieus conservatisme
________ ________
12/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
12/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Requalification de : demande d'explications 4-1453 Requalification de : demande d'explications 4-1453
________ ________
Question n° 4-6957 du 12 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6957 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Face à la radicalisation de plus en plus poussée observée dans notre pays, la ministre entend, en plus des efforts fournis par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) dans le domaine des menaces terroristes, développer une approche préventive sociale. Un plan d'action spécifique devrait être élaboré à cette fin.

L'OCAM reconnaît que les idées d'extrême-gauche et d'extrême-droite représentent actuellement une nouvelle menace, de même que la radicalisation de certains groupements islamiques.

Différents experts indiquent qu'il importe d'attaquer à la racine les courants qui inspirent le terrorisme et de développer une politique globale de prévention axée sur les jeunes et associant les différents acteurs. La ministre a dès lors fait savoir qu'elle souhaitait collaborer avec tous les services compétents et associer également les entités fédérées à la réflexion.

1. Pour quelles raisons la ministre juge-t-elle nécessaire d'élaborer un plan d'action ?

2. Observe-t-elle une nouvelle vague de radicalisation dans notre pays ? Quels sont aujourd'hui les groupements considérés comme une menace ?

3. Quels sont les fondements du plan d'action de la ministre contre la radicalisation ?

4. Sur quels groupements le plan d'action sera-t-il spécifiquement axé ?

5. Quels acteurs la ministre associera-t-elle à ce plan (autorités publiques / société civile) ?

6. Collaborera-t-on également avec des autorités étrangères ?

7. Quand le plan d'action sera-t-il appliqué concrètement ?

 

In het kader van de toegenomen radicalisering in ons land wil de geachte minister, naast de inspanningen die het Orgaan voor de coördinatie en de analyse van de dreiging (OCAD) levert op vlak van terreurdreigingen, werken aan een sociale preventieve aanpak. Hiervoor zou een speciaal actieplan moeten worden opgesteld.

Het OCAD geeft aan dat het gedachtegoed van extreemlinks en extreemrechts op dit moment een nieuwe dreiging vormt, evenals de radicalisering van sommige islamgroeperingen.

Verschillende experts geven aan dat het belangrijk is om de voedingsbodem van het extremisme bij de wortel aan te pakken en te werken met een integraal preventiebeleid voor jongeren, waarbij de verschillende actoren worden betrokken. De minister gaf daarom aan dat ze met alle bevoegde diensten wil samenwerken en dat ze ook de deelstaten hierbij wil betrekken.

1. Om welke redenen acht de geachte minister het noodzakelijk een actieplan uit te werken?

2. Merkt zij dat er een nieuwe golf van radicalisering groeit in ons land? Welke groeperingen worden momenteel als risicovol beschouwd?

3. Wat zijn de uitgangspunten van haar actieplan tegen de radicalisering?

4. Op welke groeperingen zal het actieplan zich specifiek richten?

5. Welke actoren zal zij hierbij betrekken (overheid / middenveld)?

6. Zal ook worden samengewerkt met buitenlandse autoriteiten?

7. Wanneer zal het actieplan concreet in werking treden?