SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
9 février 2010 9 februari 2010
________________
Question écrite n° 4-6865 Schriftelijke vraag nr. 4-6865

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Réseau ferroviaire belge - Tentatives de suicide - Répercussions sur le service Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belgisch spoorwegnet - Pogingen tot zelfdoding- Gevolgen voor de dienstverlening 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
suicide
statistique officielle
répartition géographique
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
zelfmoord
officiële statistiek
geografische spreiding
________ ________
9/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
9/2/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-6865 du 9 février 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6865 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le cadre de mes travaux au Sénat, je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien de tentatives de suicide y a-t-il eu ces dernières années sur le réseau ferroviaire belge ? Je souhaiterais obtenir des chiffres distincts pour les années 2007, 2008 et 2009, ainsi qu'une répartition géographique. Dans combien de cas ces tentatives de suicide ont-elles eu une issue fatale ? Je souhaiterais obtenir des chiffres distincts pour les années 2007, 2008 et 2009, ainsi qu'une répartition géographique.

2. Quelles ont été les répercussions de ces tentatives de suicide pour la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) au niveau du service, des retards et de la suppression de trains ? Je souhaiterais obtenir des chiffres distincts pour les années 2007, 2008 et 2009.

3. Dans combien de cas une tentative de suicide a-t-elle donné lieu à la récupération d'une indemnité financière auprès de la personne en question ou de ses proches parents ? Quel est le montant moyen que l'autorité a tenté de récupérer après une tentative de suicide ? Je souhaiterais obtenir des chiffres distincts pour les années 2007, 2008 et 2009.

 

In het kader van mijn werkzaamheden in de Senaat ontving ik graag een antwoord op volgende vragen:

1. Hoeveel pogingen tot zelfdoding kwamen de jongste jaren voor op het Belgisch spoorwegnet? Graag kreeg ik afzonderlijke cijfers voor de jaren 2007, 2008 en 2009, alsook een geografische opdeling. In hoeveel gevallen hadden die pogingen een dodelijke afloop? Graag kreeg ik afzonderlijke cijfers voor de jaren 2007, 2008 en 2009, alsook een geografische opdeling.

2. Welke gevolgen ondervond de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) van die pogingen tot zelfdoding op het vlak van dienstverlening, vertragingen en afschaffing van treinen? Graag kreeg ik afzonderlijke cijfers voor de jaren 2007, 2008 en 2009.

3. In hoeveel gevallen werd na een poging tot zelfdoding een financiële vergoeding gerecupereerd bij de persoon in kwestie of bij de nabestaanden? Wat is het gemiddelde bedrag dat de overheid geprobeerd heeft te recupereren na een poging tot zelfdoding? Graag kreeg ik afzonderlijke cijfers voor de jaren 2007, 2008 en 2009.