SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
20 janvier 2010 20 januari 2010
________________
Question écrite n° 4-6539 Schriftelijke vraag nr. 4-6539

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Belgacom - Téléboutiques - Emploi des langues Belgacom - Teleboetieks - Taalgebruik 
________________
Proximus
emploi des langues
Commission permanente de contrôle linguistique
Proximus
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
________ ________
20/1/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
20/1/2010 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 4-6539 du 20 janvier 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-6539 d.d. 20 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans les téléboutiques de Belgacom, on utilise des écrans tactiles (touchscreens). La possibilité d'employer le néerlandais et le français est offerte dans toute la Belgique, sauf à Hal.

En sa séance du 10 juillet 2009, la Commission permanente de contrôle linguistique a jugé cette pratique contraire aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, car seule la langue de la région linguistique peut être employée. Cet avis a été transmis au ministre.

Quelle suite la ministre, et par extension Belgacom, ont-ils donné à cet avis?

 

In de teleboetieks van Belgacom worden aanraakschermen (touchscreens) gebruikt. Met uitzondering van Halle, wordt daarbij in heel België de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van het Nederlands en het Frans.

In zitting van 10 juli 2009 heeft de Vaste Commissie voor taaltoezicht geoordeeld dat dit in strijd is met de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, omdat enkel de taal van het gebied mag worden gebruikt. Dit advies werd aan de geachte minister meegedeeld.

Welk gevolg heeft zij, en bij uitbreiding Belgacom, aan dit advies gegeven?