SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
29 décembre 2009 29 december 2009
________________
Question écrite n° 4-6384 Schriftelijke vraag nr. 4-6384

de Dimitri Fourny (cdH)

van Dimitri Fourny (cdH)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Selor - Épreuves de sélection - Organisation - Agents de niveau D - Nombre - Statut - Contractuels et statutaires - Régularisation - Grand concours général Selor - Selectieproeven - Organisatie - Ambtenaren van niveau D - Aantal - Statuut - Contractuele en statutaire ambtenaren - Regularisatie - Groot algemeen examen 
________________
personnel contractuel
SELOR
fonction publique
personeel op contractbasis
SELOR
overheidsapparaat
________ ________
29/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 )
4/3/2010 Antwoord
29/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 )
4/3/2010 Antwoord
________ ________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1261 Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1261
________ ________
Question n° 4-6384 du 29 décembre 2009 : (Question posée en français) Vraag nr. 4-6384 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Depuis plusieurs années, le bureau de sélection de l'administration fédérale, le Selor, organise, à la demande des différents départements, des épreuves de sélection pour des fonctions spécifiques, le plus souvent dans le but de régulariser des agents contractuels déjà en fonction.

Or, il semblerait que de nombreux agents de niveau D soient toujours contractuels alors qu'ils sont en fonction depuis plus d'une quinzaine d'années. En réalité, depuis leur entrée en fonction, aucun concours de recrutement n'a été organisé, si bien que ces personnes ne peuvent pas se voir régularisées en tant qu'agents statutaires.

Je trouve ceci particulièrement injuste pour ces agents qui œuvrent avec volonté et service au sein de leur département respectif.

Quelles mesures comptez-vous prendre en faveur des agents contractuels de niveau D qui travaillent depuis plusieurs années dans les administrations publiques?

Le Selor a-t-il l'intention d'organiser un grand concours général de niveau D pour clarifier la situation ?

Pouvez-vous chiffrer le nombre d'agents contractuels de niveau D dans les administrations publiques ?

 

Sinds vele jaren organiseert het selectiebureau van de federale administratie, Selor, op vraag van verschillende departementen selectieproeven voor specifieke functies, vaak om contractuele medewerkers die al in dienst zijn te regulariseren.

Naar het schijnt zijn vele ambtenaren van niveau D nog altijd contractueel, hoewel ze al meer dan vijftien jaar in dienst zijn. In werkelijkheid is sinds hun indiensttreding nog geen enkel examen georganiseerd, zodat ze niet als statutaire ambtenaar kunnen worden geregulariseerd.

Ik vind dat bijzonder onrechtvaardig tegenover de ambtenaren die in verschillende departementen gedreven hun werk uitvoeren.

Welke maatregelen zult u nemen voor de ambtenaren van niveau D die al verschillende jaren in overheidsdienst werkzaam zijn?

Is Selor van plan een groot algemeen examen te organiseren voor niveau D om de situatie recht te trekken?

Kunt u meedelen hoeveel contractuele ambtenaren van niveau D in de overheidsdiensten werken?

 
Réponse reçue le 4 mars 2010 : Antwoord ontvangen op 4 maart 2010 :

J’ai l’honneur de communiquer à l’honorable membre ce qui suit.

Chaque fois qu’une sélection de niveau D est organisée, tous les agents contractuels en fonction ont l’opportunité de s’y inscrire.

Le principe de la sélection comparative organisée par le Selor permet de garantir les principes d’objectivité et de neutralité lors du recrutement. Dès lors, le fait pour un agent contractuel de s’inscrire à une sélection ne lui garantit pas la réussite.

De plus, une personne peut avoir réussi la sélection sans être lauréat, c’est-à-dire sans être dans la réserve de recrutement. Tout dépend du nombre de candidats, du taux de réussite, et du nombre de places disponibles dans la réserve de recrutement.

Plusieurs sélections pour des fonctions de niveau D ont été organisées sur demande spécifique. Il s’agit surtout de fonctions techniques comme douanier, collaborateur opérationnel, ouvrier qualifié et agent pénitencier.

Pour le moment, 1 263 candidats sont encore disponibles dans 17 réserves de recrutement (8 réserves de francophones et 9 réserves de néerlandophones)

De manière générale, Selor ne recourt plus à des concours généraux mais organise des sélections spécifiques, adaptées aux fonctions à pourvoir. Ce système permet de raccourcir la procédure de sélection et de mettre plus d’accent sur les compétences.

Les réserves de recrutement constituées suite à des sélections spécifiques sont beaucoup plus consultées par les administrations que les réserves constituées suite à une sélection générale.

Au 30 juin 2009, il y avait 9 876 contractuels de niveau D sur un total de 24 573 agents de niveau D dans l’ensemble de la Fonction publique fédérale soit une proportion de 40,19 %.

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Elke keer dat een selectie van niveau D wordt georganiseerd hebben de contractuele personeelsleden die in dienst zijn de kans om zich in te schrijven. Het principe van de vergelijkende selectie georganiseerd door Selor laat toe om de principes van objectiviteit en neutraliteit bij de werving te waarborgen. Vandaar het feit dat de inschrijving voor een selectie door een ambtenaar met een arbeidsovereenkomst hem geen garantie op slagen geeft.

Meer zelfs, een persoon kan geslaagd zijn in een selectie zonder laureaat te zijn, dit wil zeggen zonder dat hij opgenomen is in de wervingsreserve. Alles hangt af van het aantal kandidaten, van het slaagcijfer en van het aantal beschikbare plaatsen in de wervingsreserve.

Verschillende selecties voor functie niveau D worden op specifiek verzoek georganiseerd. Het gaat vooral om technische functies zoals douanebeambte, operationeel medewerker, geschoold arbeider en penitentiair beambte.

Op dit ogenblik zijn er nog 1 263 kandidaten beschikbaar in 17 wervingsreserves (9 reserves van Nederlandstaligen en 8 reserves van Franstaligen).

Over het algemeen maakt Selor geen gebruik meer van algemene examens maar organiseert specifieke selecties die aangepast zijn aan de in te vullen functies.

Dit systeem verkort de looptijd van de selectieprocedure en legt meer de klemtoon op de competenties.

De wervingsreserves samengesteld na specifieke selecties worden veel meer geraadpleegd door de administraties dan de reserves samengesteld na een algemene selectie.

Op 30 juni 2009 waren er 9 876 contractuelen van niveau D op een totaal van 24 573 ambtenaren van niveau D in het geheel van de federale overheid wat een percentage van 40,19 % is.