SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5413 Schriftelijke vraag nr. 4-5413

de Karim Van Overmeire (Vlaams Belang)

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
________________
Développement durable - Sylviculture - Soutien de projets Duurzame ontwikkeling - Bosbouw - Ondersteuning van projecten 
________________
développement durable
sylviculture
sylviculture durable
duurzame ontwikkeling
bosbouw
duurzame bosbouw
________ ________
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
7/12/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4920 Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4920
________ ________
Question n° 4-5413 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-5413 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le plan fédéral de développement durable 2004-2008 mentionne, en son point 31916-2, qu'outre les partenariats avec des pays en développement et avec les autres principaux pays exportateurs de bois vers la Belgique, d'autres projets favorisant une gestion sylvicole durable et/ou l’exportation de bois certifié seront encore encouragés.

1. Quels projets dans quels pays sont-ils soutenus dans ce cadre ?

2. Quel montant (par projet) a-t-on consacré à ces mesures de soutien ?

 

Het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004–2008 vermeldt in punt 31916-2 dat er naast de partnerschappen met ontwikkelingslanden en andere landen waaruit België hout importeert, ook nog andere projecten ondersteund zullen worden die duurzame bosbouw en de uitvoer van gecertificeerd hout nastreven.

1.Welke projecten in welke landen worden in dat kader ondersteund?

2.Welk bedrag (per project) werd aan dergelijke steunmaatregelen besteed?