SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
23 novembre 2009 23 november 2009
________________
Question écrite n° 4-5056 Schriftelijke vraag nr. 4-5056

de Nahima Lanjri (CD&V)

van Nahima Lanjri (CD&V)

au secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles, et aux Institutions culturelles fédérales

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
________________
Demandes d'asile - Mineurs étrangers non accompagnés - Obtention d'un certificat d'inscription au registre des étrangers Asielaanvragen - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Verkrijgen van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 
________________
migration illégale
demandeur d'asile
asile politique
minorité civile
illegale migratie
asielzoeker
politiek asiel
minderjarigheid
________ ________
23/11/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
23/11/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1118
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6170
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1118
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6170
________ ________
Question n° 4-5056 du 23 novembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-5056 d.d. 23 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) constituent un groupe particulier d'étrangers qui, à mon sens, doivent bénéficier d'une protection optimale. J'ai toutefois été récemment confrontée à un manque de clarté sur le terrain.

Cela concernait un MENA qui avait demandé l'asile. Il était toutefois en possession d'un ordre de reconduire. C'est ladite annexe 38. Le mineur en question avait encore 17 ans; il a eu 18 ans un mois plus tard. Ajoutons que tous les rapports rédigés à son sujet étaient très élogieux.

Comme je l'ai dit, il existe actuellement un manque de clarté sur le terrain concernant les possibilités dont bénéficient de tels MENA.

Voici mes questions :

1) Est-il possible pour un demandeur d'asile non accompagné, âgé de presque 18 ans et qui a reçu un ordre de reconduire d'encore obtenir un certificat d'inscription au registre des étrangers ?

2) Tient-on compte, pour prendre cette décision, de tous les rapports établis au sujet de la personne en question ?

 

De niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) vormen een bijzondere groep vreemdelingen die mijns inziens een optimale bescherming moeten genieten. Onlangs werd ik echter geconfronteerd met een onduidelijkheid op het terrein.

Het betrof een geval van een NBMV die asiel had aangevraagd. Hij was echter in het bezit van een bevel tot terugbrenging. Dat is de zogenaamde bijlage 38. De minderjarige in kwestie was nog net zeventien jaar oud, één maand later werd hij achttien. Voorts waren al de verslagen die werden opgemaakt over hem zeer lovend.

Op het terrein bestaat er nu, zoals gezegd, onduidelijkheid over de mogelijkheden voor dergelijke NBMV.

Graag had ik de staatssecretaris hierover volgende vragen gesteld:

1) Is het voor een alleenstaande minderjarige asielzoeker die net geen achttien jaar oud is en een bevel tot terugbrenging heeft ontvangen mogelijk om nog een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister te verkrijgen?

2) Wordt bij de beslissing rekening gehouden met al de verslagen die over de persoon in kwestie zijn opgemaakt?