SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
13 mars 2009 13 maart 2009
________________
Question écrite n° 4-3182 Schriftelijke vraag nr. 4-3182

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________________
Bureau d'Intervention et de Restitution belge (BIRB) - Cadres linguistiques non conformes - Mesures Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) - Ongeldige taalkaders - Maatregelen 
________________
établissement d'utilité publique
Bureau d'intervention et de restitution belge
Commission permanente de contrôle linguistique
emploi des langues
instelling van openbaar nut
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
________ ________
13/3/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
15/4/2009 Antwoord
13/3/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
15/4/2009 Antwoord
________ ________
Question n° 4-3182 du 13 mars 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3182 d.d. 13 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le rapport annuel de la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) de 2007 révèle que les cadres linguistiques du Bureau d'Intervention et de Restitution belge (BIRB) ne sont plus conformes parce que cet établissement tombe dorénavant sous le coup de l'arrêté royal du 13 mars 2007 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des membres du personnel de certains établissements d'utilité publique qui constituent un même degré de la hiérarchie. La CPCL demande donc que la BIRB établisse de nouveaux cadres linguistiques en tenant compte techniquement de cet arrêté royal.

La ministre a-t-elle déjà pris des mesures pour faire établir les cadres linguistiques visés?

 

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) van 2007 blijkt dat de taalkaders van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) niet meer geldig zijn, omdat de instelling nu onder het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren in sommige instellingen van openbaar nut, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen valt. De VCT vraagt daarom dat het BIRB nieuwe taalkaders zou indienen, waarbij technisch rekening wordt gehouden met dit koninklijk besluit.

Heeft de geachte minister reeds maatregelen genomen om bedoelde taalkaders te laten opstellen ?

 
Réponse reçue le 15 avril 2009 : Antwoord ontvangen op 15 april 2009 :

Un projet d’arrêté royal fixant les cadres linguistiques des services du Bureau d’intervention et restitution belge (BIRB) a été transmis le 16 mars 2009 au cabinet de la ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique.

Ce projet d’arrêté royal a été approuvé par le conseil d’administration du BIRB en sa séance du 4 mars 2009.

Een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) werd op 16 maart 2009 overgemaakt aan het kabinet van de minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.

Dit ontwerp van koninklijk besluit werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het BIRB in de zitting van 4 maart 2009.