SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
13 mars 2009 13 maart 2009
________________
Question écrite n° 4-3180 Schriftelijke vraag nr. 4-3180

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

au ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Personnes disparues - Disparitions inquiétantes - Nombre - Résultats des enquêtes Vermiste personen - Onrustwekkende verdwijningen - Aantallen - Resultaten van de onderzoeken 
________________
enquête judiciaire
statistique officielle
mort
gerechtelijk onderzoek
officiële statistiek
dood
________ ________
13/3/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
18/5/2009 Antwoord
13/3/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
18/5/2009 Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-3179 Aussi posée à : question écrite 4-3179
________ ________
Question n° 4-3180 du 13 mars 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3180 d.d. 13 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

À propos du nombre de recherches de personnes disparues, je souhaiterais recevoir une réponse aux questions suivantes :

1. Combien d'enquêtes ont-elles été ouvertes pour disparitions inquiétantes en 2008 (en séparant les adultes et les mineurs) ?

2. Combien de ces enquêtes ont-elles été closes entre-temps ?

3. Combien de ces enquêtes n'ont-elles pas été closes entre-temps (la personne en question étant donc toujours portée disparue) ?

 

In het kader van het aantal onderzoeken naar vermiste personen had ik graag een antwoord gekregen op onderstaande vragen :

1. Hoeveel onderzoeken zijn er in 2008 geopend naar onrustwekkende verdwijningen (opdeling tussen volwassenen en minderjarigen) ?

2. Hoeveel van deze onderzoeken werden ondertussen afgesloten ?

3. Hoeveel van deze onderzoeken werden ondertussen nog niet afgesloten (waarbij de persoon in kwestie bijgevolg nog steeds vermist blijft) ?

 
Réponse reçue le 18 mai 2009 : Antwoord ontvangen op 18 mei 2009 :

Ces questions relèvent de la compétence des autorités judiciaires et du ministre de la Justice.

Deze vragen behoren tot de bevoegdheid van de gerechtelijke overheden en van de minister van Justitie.