SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
28 octobre 2008 28 oktober 2008
________________
Question écrite n° 4-1851 Schriftelijke vraag nr. 4-1851

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

au premier ministre

aan de eerste minister
________________
Service public fédéral (SPF) Chancellerie du premier ministre - Cadres linguistiques Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister - Invulling van de taalkaders 
________________
ministère
chef de gouvernement
emploi des langues
personnel contractuel
fonctionnaire
Services du premier ministre
ministerie
regeringsleider
taalgebruik
personeel op contractbasis
ambtenaar
Diensten van de eerste minister
________ ________
28/10/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
24/11/2008 Antwoord
28/10/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
24/11/2008 Antwoord
________ ________
Question n° 4-1851 du 28 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1851 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il ressort du rapport annuel de la Commission permanente de contrôle linguistique pour l'année 2007 qu'il existe au service public fédéral (SPF) Chancellerie du premier ministre plusieurs déséquilibres au détriment des Flamands, notamment aux quatrième et cinquième degrés.

Quelles mesures le premier ministre a-t-il déjà prises pour éliminer ces déséquilibres ?

Quel calendrier a-t-on prévu à cet effet ?

 

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er in de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister meerdere verstoringen van het evenwicht zijn in het nadeel van de Vlamingen, onder andere op de vierde en de vijfde trap.

Welke maatregelen heeft de geachte eerste minister reeds genomen om deze verstoringen van het evenwicht weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?

 
Réponse reçue le 24 novembre 2008 : Antwoord ontvangen op 24 november 2008 :

Les données relatives à la situation au 1er avril 2008 que le Service public fédéral (SFP) Chancellerie du Premier ministre a transmises à la Commission permanente de Contrôle linguistique font apparaître les chiffres suivants en ce qui concerne le quatrième degré linguistique: dix-neuf néerlandophones et quinze francophones.

S’agissant du cinquième degré, il y a un équilibre au niveau du personnel statutaire : six francophones et sept néerlandophones. Un déséquilibre peut toutefois être constaté pour le personnel contractuel : vingt-huit membres du personnel francophones et quinze membres du personnel néerlandophones. Ces membres du personnel contractuel sont principalement chargés du nettoyage. Le régime de temps de travail spécifique afférent à ces membres du personnel a pour effet que ce sont essentiellement des personnes résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale qui relèvent de cette catégorie de personnel. En outre, cette catégorie a connu peu de mouvements de personnel ces dernières années.

Uit de gegevens die de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister heeft overgemaakt aan de Vaste Commissie voor taaltoezicht betreffende de situatie op 1 april 2008 blijkt dat de toestand op de vierde taaltrap de volgende is: negentien Nederlandstaligen en vijftien Franstaligen.

In de vijfde trap bestaat er een evenwicht wat het statutair personeel betreft, met name zeven Nederlandstaligen en zes Franstaligen. Er is wel een onevenwicht voor het contractueel personeel : vijftien Nederlandstalige tegenover achtentwintig Franstalige personeelsleden. Het contractueel personeel staat hoofdzakelijk in voor de schoonmaak. De specifieke werktijdregeling voor deze personeelsleden heeft als gevolg dat vooral personen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel uitmaken van deze personeelscategorie. Bovendien heeft deze personeelsgroep de laatste jaren weinig personeelsverloop gekend.