BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
20 april 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6104

de Jurgen Ceder (Onafhankelijke)

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
________
Asielzoekers - Vakantie in thuisland - Wijziging asielstatuut - RepatriŽring
________
verwijdering
illegale migratie
politiek asiel
vakantie
politieke vluchteling
asielzoeker
________
20/4/2012 Verzending vraag
24/5/2012 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6104 d.d. 20 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Asielzoekers die met vakantie vertrekken naar hun thuisland kunnen hun statuut verliezen. De reden van hun vlucht uit datzelfde land is dan immers verdwenen.

Als de politie dergelijke feiten vaststelt, maakt de Dienst Vreemdelingenzaken een verslag over aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, dat kan beslissen het asielstatuut af te nemen.

1) Hoeveel gevallen van asielzoekers die met vakantie gingen naar hun thuisland werden in 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 geregistreerd?

2) Hoe dikwijls werd beslist het statuut van politiek vluchteling af te nemen?

3) Hoe dikwijls volgde hierop een repatriŽring naar het land van herkomst?

Antwoord ontvangen op 24 mei 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Als asielzoekers tijdens hun asielprocedure België verlaten, kan dit een negatief element zijn bij de beoordeling van hun asielaanvraag. België vrijwillig verlaten terwijl de asielzoeker aan België bescherming vraagt, kan twijfel doen ontstaan over de ernst van de vrees voor vervolging die de asielzoeker inroept.

In de Vreemdelingenwet staat uitdrukkelijk de mogelijkheid tot intrekking van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus (artikel 57/6). De intrekking kan op grond van feiten die de asielzoeker verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen, of van valse of vervalste documenten die doorslaggevend waren voor de erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. De status kan ook worden ingetrokken als het gedrag van de vreemdeling erop wijst dat hij geen risico (meer) loopt op vervolging of ernstige schade in zijn land van herkomst. Vooraleer het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen een status intrekt, wordt de persoon in kwestie uitgenodigd om zijn situatie uit te leggen.

  1. Het aantal asielzoekers dat het Rijk verlaat om tijdelijk naar hun land van herkomst terug te keren, kan onmogelijk worden bepaald. Aangezien van een asielzoeker wordt verwacht dat hij zich tijdens zijn asielprocedure ter beschikking houdt en een terugkeer naar zijn land van herkomst in principe onverzoenbaar is met een asielaanvraag, bestaat er hieromtrent geen specifieke wettelijke registratieprocedure.

  2. Aantal intrekkingen van de vluchtelingenstatus om diverse redenen (fraude of persoonlijk gedrag dat erop wijst dat de vrees niet langer gegrond is):

  • 2007: 25;

  • 2008: 23;

  • 2009: 32;

  • 2010: 21;

  • 2011: 24.

  1. Hierover zijn geen cijfergegevens beschikbaar bij de Dienst Vreemdelingenzaken.