BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
29 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6384

de Dimitri Fourny (cdH)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Selor - Selectieproeven - Organisatie - Ambtenaren van niveau D - Aantal - Statuut - Contractuele en statutaire ambtenaren - Regularisatie - Groot algemeen examen
________
personeel op contractbasis
SELOR
overheidsapparaat
________
29/12/2009 Verzending vraag
4/3/2010 Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1261
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6384 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds vele jaren organiseert het selectiebureau van de federale administratie, Selor, op vraag van verschillende departementen selectieproeven voor specifieke functies, vaak om contractuele medewerkers die al in dienst zijn te regulariseren.

Naar het schijnt zijn vele ambtenaren van niveau D nog altijd contractueel, hoewel ze al meer dan vijftien jaar in dienst zijn. In werkelijkheid is sinds hun indiensttreding nog geen enkel examen georganiseerd, zodat ze niet als statutaire ambtenaar kunnen worden geregulariseerd.

Ik vind dat bijzonder onrechtvaardig tegenover de ambtenaren die in verschillende departementen gedreven hun werk uitvoeren.

Welke maatregelen zult u nemen voor de ambtenaren van niveau D die al verschillende jaren in overheidsdienst werkzaam zijn?

Is Selor van plan een groot algemeen examen te organiseren voor niveau D om de situatie recht te trekken?

Kunt u meedelen hoeveel contractuele ambtenaren van niveau D in de overheidsdiensten werken?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Elke keer dat een selectie van niveau D wordt georganiseerd hebben de contractuele personeelsleden die in dienst zijn de kans om zich in te schrijven. Het principe van de vergelijkende selectie georganiseerd door Selor laat toe om de principes van objectiviteit en neutraliteit bij de werving te waarborgen. Vandaar het feit dat de inschrijving voor een selectie door een ambtenaar met een arbeidsovereenkomst hem geen garantie op slagen geeft.

Meer zelfs, een persoon kan geslaagd zijn in een selectie zonder laureaat te zijn, dit wil zeggen zonder dat hij opgenomen is in de wervingsreserve. Alles hangt af van het aantal kandidaten, van het slaagcijfer en van het aantal beschikbare plaatsen in de wervingsreserve.

Verschillende selecties voor functie niveau D worden op specifiek verzoek georganiseerd. Het gaat vooral om technische functies zoals douanebeambte, operationeel medewerker, geschoold arbeider en penitentiair beambte.

Op dit ogenblik zijn er nog 1 263 kandidaten beschikbaar in 17 wervingsreserves (9 reserves van Nederlandstaligen en 8 reserves van Franstaligen).

Over het algemeen maakt Selor geen gebruik meer van algemene examens maar organiseert specifieke selecties die aangepast zijn aan de in te vullen functies.

Dit systeem verkort de looptijd van de selectieprocedure en legt meer de klemtoon op de competenties.

De wervingsreserves samengesteld na specifieke selecties worden veel meer geraadpleegd door de administraties dan de reserves samengesteld na een algemene selectie.

Op 30 juni 2009 waren er 9 876 contractuelen van niveau D op een totaal van 24 573 ambtenaren van niveau D in het geheel van de federale overheid wat een percentage van 40,19 % is.