BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
15 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6324

de Dimitri Fourny (cdH)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Onroerende voorheffing - Waalse sociale woningbureaus - Beheerde gebouwen - Vrijstelling van onroerende voorheffing - Kostprijs
________
grondbelasting
belastingontheffing
sociale woning
________
15/12/2009 Verzending vraag
20/1/2010 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6324 d.d. 15 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u mij de kostprijs meedelen van de vrijstelling van onroerende voorheffing voor alle gebouwen die worden beheerd door de Waalse sociale woonbureaus, zoals bepaald in de Code wallon du logement (artikel 193 en volgende)?

Daarmee bedoel ik de huidige kostprijs van die vermindering van de onroerende voorheffing voor 76% van het Waalse grondgebied (waar de sociale woonbureaus actief zijn) alsook een evaluatie van de bijkomende kosten die een totale dekking van het Waalse grondgebied door de woonbureaus tot gevolg zou hebben.

Antwoord ontvangen op 20 januari 2010 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te vinden op zijn vraag:

Inzake onroerende voorheffing (O.V.) bepaalt artikel 255, § 1, alinea 2 tot 5 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 zoals van toepassing in het Waals Gewest het volgende:

“(enz.)

Dat percentage wordt teruggebracht tot 0,8 % voor woningen toehorend aan bouwmaatschappijen die door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas zijn erkend, voor eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd en aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn en aan gemeenten toebehoren, alsmede voor eigendommen die aan de Nationale Landmaatschappij of aan door haar erkende maatschappijen toebehoren en als sociale woningen worden verhuurd.

Dat percentage wordt teruggebracht tot 0,8 %, enerzijds, voor woningen toebehorend aan de Waalse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij alsmede aan door haar erkende maatschappijen en, anderzijds, voor eigendommen van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Waals huisvestingsfonds voor kroostrijke gezinnen) die verhuurd worden in het kader van zijn huurtegemoetko-mingsverrichtingen.

De rente wordt teruggebracht tot 0,8 % voor woningen die in huur gegeven of in beheer genomen worden door een vastgoedbeheerder overeenkomstig de Waalse Huisvestingscode.

De rente wordt teruggebracht tot 0 % voor woningen waarvan de belastingplichtige een natuurlijke persoon is en die in huur gegeven of in beheer genomen worden door een vastgoedbeheerder overeen-

komstig de Waalse Huisvestingscode, op voorwaarde dat de belastingplichtige en de vastgoedbeheerder een geschreven overeenkomst sluiten waarin de duur van de terbeschikkingstelling van het goed, de door de natuurlijke persoon gevraagde huurprijs en, desgevallend, de beschrijving van de uit te voeren werken vastliggen.”

In het kader van de toepassing van deze bepaling, beschikt de FOD Financiën over volgende ramingen – aanslagjaar 2009 - met betrekking tot de actuele kostprijs van de op deze basis toegekende verminderingen van voorheffing in het Waals Gewest:

1. Estimations relatives aux immeubles sis en région wallonne pouvant bénéficier d’un taux de 0 % en vertu de l’article 255 CIR 921. Raming met betrekking tot de goederen gelegen in het Waals gewest die krachtens artikel 255 WIB ‘92 kunnen genieten van het tarief van 0%


Montant global des revenus cadastraux (RC non indexé) afférents à ces immeubles :Totaal bedrag van kadastrale inkomens (niet geïndexeerd KI) van deze goederen642 374 €Montant global estimé des Pr.I « perdus » afférents à ces immeubles :Totaal geraamd bedrag van de “gederfde” onroerende voorheffing van deze goederen543 326,17 €

Quote-part régionale :

Gewestelijk aandeel

12 414,68 €

Quote-part provinciale :

Provinciaal aandeel

163 356,09 €

Quote-part communale :

Gemeentelijk aandeel

367 555,40 €2. Estimations relatives aux immeubles sis en région wallonne pouvant bénéficier d’un taux de 0,8 % en vertu de l’article 255 CIR 922. Raming met betrekking tot de goederen gelegen in het Waals Gewest die op grond van artikel 255 WIB ’92 kunnen genieten van het tarief van 0,8%


Montant global des revenus cadastraux (RC non indexé) afférents à ces immeubles :Totaal bedrag van kadastrale inkomens (niet geïndexeerd KI) van deze goederen273 992 €

Montant global estimé des Pr.I « perdus » afférents à ces immeubles :Totaal geraamd bedrag van de “gederfde” onroerende voorheffing van deze goederen84 678,15 €

Quote-part régionale :

Gewestelijk aandeel

1 906,29 €

Quote-part provinciale :

Provinciaal aandeel

31 615,80 €

Quote-part communale :

Gemeentelijk aandeel

51 156,06 €