BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
3 april 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-602

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Brussel - Onderwijs - Taalinspectie
________
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
onderwijs
schoolinspectie
taalgebruik
________
3/4/2008 Verzending vraag
31/7/2008 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-317
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-602 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Art. 5 van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs stelt: “In het arrondissement Brussel-Hoofdstad is de onderwijstaal het Nederlands of het Frans al naar de keuze van het gezinshoofd, wanneer dit in bedoeld arrondissement verblijft.”

Art. 17, 4e lid van dezelfde wet bepaalt dat voor: “leerlingen die zich laten inschrijven in een school van het arrondissement Brussel-Hoofdstad en wier ouders buiten dit arrondissement verblijven, zal de onderwijstaal de taal van de streek van de verblijfplaats van de ouders zijn, behoudens andersluidende door de taalinspectie goedgekeurde verklaring van het gezinshoofd”.

Kan de geachte minister mij voor de jaren 2000-2007, en dit op jaarbasis en opgesplitst per taalstelsel, het volgende meedelen voor wat het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad betreft:

1. Hoeveel scholen werden er gecontroleerd, hoeveel controles werden daarbij uitgevoerd en wat is het aandeel daarvan in verhouding tot het totaal aantal scholen en het totaal aantal (nieuwe) leerlingen?

2. Hoeveel inbreuken werden er vastgesteld, met aanduiding van de scholen waar deze werden vastgesteld en welke de aard van de inbreuken was?

3. a. Hoeveel leerlingen werden er ingeschreven ingevolge een andersluidende verklaring van het gezinshoofd, goedgekeurd door de taalinspectie?

b. In hoeveel gevallen werd een dergelijke verklaring van het gezinshoofd niet goedgekeurd door de taalinspectie? Wat waren de redenen daarvoor? Kan er een overzicht worden verstrekt om welke scholen het ging en uit welke gemeenten de betrokkenen afkomstig waren?

c. Hoeveel gevallen hiervan werden voorgelegd aan de commissie (art. 18, 4e lid van de bovenvermelde wet) en wat was het resultaat daarvan?

d. Hoeveel zaken belandden bij een jury (art. 18, 5e lid van de bovenvermelde wet) en wat was het resultaat daarvan?

4. Kan worden verzekerd dat alle leerlingen wier ouders in het Nederlandse taalgebied woonachtig zijn in principe in het Nederlandstalig onderwijs terechtkomen, en enkel, en alleen in het Franstalig onderwijs terechtkomen indien er een door de taalinspectie goedgekeurde verklaring van het gezinshoofd voorhanden is?

5. Worden alle taalverklaringen dienaangaande geviseerd door de taalinspecteurs overeenkomstig artikel 18, derde lid van vernoemde wet?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar mijn collega de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, gezien deze vraag onder haar verantwoordelijkheid ressorteert.

In dit verband kan ik u erop wijzen dat een soortgelijke vraag reeds werd gesteld onder het nummer 4-318 en dit op 5 februari 2008.