Auteurs- en sprekersregister betreffende "Fremault Céline" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Eedaflegging (Verkiezingen Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2007)      
  mevrouw Céline Fremault, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-82
p. 8-9 4-82 p. 8-9 (PDF)
Huisvesting - Uitzetting - Aantal - Klachten (4-6454)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Fremault aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6454
Huisvesting - Uitzetting - Aantal - Klachten (4-6455)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Fremault aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6455
Hulde aan mevrouw Céline Fremault, uittredend senator      
  4-109
p. 55 4-109 p. 55 (PDF)
Justitie - Discriminatie tussen mannen en vrouwen - Gerechtelijke procedures - Magistraten - Nodige kennis - Opleiding - Hoge Raad voor de Justitie - Instituut voor Gerechtelijke Opleiding - Raad van State - Magistraten - Opleidingsmogelijkheid (4-6562)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Fremault aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6562
Ontslag van senatoren (2009-2010)      
  mevrouw Céline Fremault (vervangen door de heer André du Bus de Warnaffe)
4-110
p. 7 4-110 p. 7 (PDF)
Overeenkomsten die rechten van opstal of erfpacht vestigen - Registratierechten - Bedragen - Aantal - Verdeling (4-5138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Fremault aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5138
Overeenkomsten die rechten van opstal of erfpacht vestigen - Registratierechten - Bedragen - Aantal - Verdeling (4-5212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Fremault aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5212
Voorstel van resolutie betreffende de systematische screening en vaccinatie ter preventie van baarmoederhalskanker (4-528)      
  Bespreking
4-84
p. 15-18 4-84 p. 15-18 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (Ratificatie) (4-1475)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Céline Fremault en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein en Benoit Hellings
4-1475/1
p. 1-4 4-1475/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verbetering van de werking van de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) (4-1543)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1543/1
p. 1-6 4-1543/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt verdedigd) (4-1492)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Roland Duchatelet en de dames Els Van Hoof, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Céline Fremault, Zakia Khattabi, Lieve Van Ermen en Ann Somers
4-1492/1
p. 1-5 4-1492/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Amendement nr 18 van mevrouw Céline Fremault en de heer Yoeri Vastersavendts
4-1357/4
p. 5-6 4-1357/4 p. 5-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 52-57 4-109 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Verslag van mevrouw Céline Fremault
4-1053/11
p. 1-31 4-1053/11 p. 1-31 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 32-40 4-109 p. 32-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de reglementering betreffende de gezinsbijslag voor de zelfstandigen en tot gelijkschakeling van de kinderbijslag tussen de zelfstandigen en de werknemers (4-1623)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur en de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1623/1
p. 1-3 4-1623/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan (Afschaffing verminderingscoëfficiënt) (4-1614)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur en de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1614/1
p. 1-3 4-1614/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlik Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (Actualisering van de gronden tot erfrechtelijke onwaardigheid) (4-1569)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman, Marie-Hélène Crombé-Berton en Céline Fremault en de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts
4-1569/1
p. 1-27 4-1569/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de aftrekbaarheid van de opvangkosten voor gehandicapte kinderen betreft (Artikelen 113, 114, 132 en 135 - Aftrekbaarheid van de kosten voor opvang - Verhoging van de belastingvrijstelling voor gehandicapte personen ten laste - Verhoging, voor de onthaalouders, van de forfaitaire aftrek van de lasten per gehandicapt kind) (4-1467)      
  Voorstel van de dames Céline Fremault en Anne Delvaux
4-1467/1
p. 1-6 4-1467/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde voor de berekening van het pensioen de kwartalen in aanmerking te nemen waarvoor de zelfstandige vrijstelling van betaling van zijn sociale bijdragen heeft verkregen (4-1624)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur en de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1624/1
p. 1-3 4-1624/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de werking van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen te hervormen (4-1688)      
  Voorstel van de heer Jean-Paul Procureur en de dames Vanessa Matz en Céline Fremault
4-1688/1
p. 1-9 4-1688/1 p. 1-9 (PDF)
Ziekte van Alzheimer - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ( KCE) - Verslag over de doeltreffendheid van de behandeling - Geneesmiddelen - Terugbetaling - Studie over de meest efficiënte ondersteuning van de informele verzorgers (4-4458)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Fremault aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4458
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999