Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verhofstadt Guy" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aftrekbaarheid van de bijdrage die een niet-beschermde persoon aan een ziekenfonds betaalt (Begunstigde van een onderhoudsuitkering)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verhofstadt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2941 1-58 p. 2941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3017-3018 1-59 p. 3017-3018 (PDF)
Art. 18, KB WIB 1992 - Voordelen van alle aard ingevolge een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet (1-1363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verhofstadt aan de heer Viseur, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4548-4549 1-86 p. 4548-4549 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4638-4639 1-87 p. 4638-4639 (PDF)
BTW-controle - Voorleggen van een kopie van de jaarrekeningen (1-780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verhofstadt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3443-3444 1-67 p. 3443-3444 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3706-3707 1-71 p. 3706-3707 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake het bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (1-468)      
  Beraadslaging en bespreking over het amendement
1-73
p. 1956 1-73 p. 1956 (PDF)
  1-73
p. 1958-1964 1-73 p. 1958-1964 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995 BZ)      
  Benoeming van de heer Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995-1996)      
  Benoeming van de heer Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
1-5
p. 77-78 1-5 p. 77-78 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1996-1997)      
  Benoeming van de heer Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
1-68
p. 1744-1745 1-68 p. 1744-1745 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1997-1998)      
  Benoeming van de heer Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
1-132
p. 3539-3540 1-132 p. 3539-3540 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1998-1999)      
  Benoeming van de heer Verhofstadt tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
1-212
p. 6182-6183 1-212 p. 6182-6183 (PDF)
De conclusies inzake het disciplinaire onderzoek tegen majoor Peter Maggen (en tegen andere officieren - Dossier moord op 10 Belgische para's in Rwanda) (1-545)      
  Vraag om uitleg van de heer Verhofstadt aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-211
p. 6131-6133 1-211 p. 6131-6133 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Verhofstadt, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Amendementen nrs 3 tot 5 van de heren Goris en Verhofstadt
1-363/3
p. 3-7 1-363/3 p. 3-7 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van de heer Verhofstadt c.s.
1-363/3
p. 7-9 1-363/3 p. 7-9 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van de heer Verhofstadt
1-363/4
p. 3-4 1-363/4 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Verhofstadt c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-363/8
p. 3 1-363/8 p. 3 (PDF)
  Bespreking en onderzoek van amendementen
1-85
p. 2257-2276 1-85 p. 2257-2276 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan de heren Swaelen en Nothomb voor hun dertigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Urbain en Bourgeois n.a.v. hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum
1-199
p. 5735-5736 1-199 p. 5735-5736 (PDF)
  1-199
p. 5736-5738 1-199 p. 5736-5738 (PDF)
  1-199
p. 5738 1-199 p. 5738 (PDF)
  1-199
p. 5738-5740 1-199 p. 5738-5740 (PDF)
  1-199
p. 5740-5741 1-199 p. 5740-5741 (PDF)
Onroerende voorheffing - Ambtshalve vermindering      
  Schriftelijke vraag van de heer Verhofstadt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2818 1-56 p. 2818 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3184-3185 1-62 p. 3184-3185 (PDF)
Oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen - Uitleg van de eerste minister in plenaire vergadering of in commissievergadering      
  1-71
p. 1859-1861 1-71 p. 1859-1861 (PDF)
Over het probleem van de aanwezigheid in plenaire vergadering van senatoren met dubbel mandaat      
  1-47
p. 1113 1-47 p. 1113 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Verslag van de heren Verhofstadt en Mahoux
1-611/7
p. 1-736 1-611/7 p. 1-736 (PDF)
  Bijlage nr 1 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Verslag d.d. 7 januari 1997 van de ad-hocgroep-Rwanda aan de Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden van de Senaat (en bijlagen)
1-611/8
p. 1-113 1-611/8 p. 1-113 (PDF)
  Bijlage nr 2 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Verslag van de zending naar Rwanda van de heer Philippe Mahoux, ondervoorzitter van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (23 tot 30 augustus 1997)
1-611/9
p. 1-23 1-611/9 p. 1-23 (PDF)
  Bijlage nr 3 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Studies over de vraag of een parlementaire commissie leden van het kabinet van de koning kan ondervragen
1-611/10
p. 1-13 1-611/10 p. 1-13 (PDF)
  Bijlage nr 4 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Rapport d'ensemble enseignements tirés de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (Minuar) - Octobre 1993-Avril 1996 (décembre 1996)
1-611/11
p. 1-40 1-611/11 p. 1-40 (PDF)
  Bijlage nr 5 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Verslag van de commissie Kigali
1-611/12
p. 1-144 1-611/12 p. 1-144 (PDF)
  Bijlage nr 6 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Vaststelling van de verantwoordelijkheden van de verschillende internationale actoren tijdens de gebeurtenissen in Rwanda
1-611/13
p. 1-24 1-611/13 p. 1-24 (PDF)
  Bijlage nr 7 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   De appreciatie van politieke verantwoordelijkheden door een onderzoekscommissie van de Senaat
1-611/14
p. 1-5 1-611/14 p. 1-5 (PDF)
  Bijlage nr 10 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Rapport van Kolonel Heyvaert van 13 mei 1993 over de lessen van Belbat II
1-611/15
p. 11-17 1-611/15 p. 11-17 (PDF)
  Bijlage nr 11 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Rapport de mission au Sector East Unprofor du 13 mars 92 à fin août 92
1-611/15
p. 18-23 1-611/15 p. 18-23 (PDF)
  Bijlage nr 12 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Télégramme envoyé le 11 janvier 1994 par le Général Dallaire à New York (UNDPKO)
1-611/15
p. 24-25 1-611/15 p. 24-25 (PDF)
  Bijlage nr 13 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Nota van 3 november 1993 van Luitenant Generaal Charlier aan de minister van Landsverdediging
1-611/15
p. 26-35 1-611/15 p. 26-35 (PDF)
  Bijlage nr 8 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   L'usage de la dette extérieure du Rwanda (1990-1994) - La responsabilité des bailleurs de fonds)
1-611/15
p. 2-7 1-611/15 p. 2-7 (PDF)
  Bijlage nr 9 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Inspectieverslag van Majoor Guérin van 31 januari 1994
1-611/15
p. 8-10 1-611/15 p. 8-10 (PDF)
  Bespreking van het verslag
1-152
p. 4001-4013 1-152 p. 4001-4013 (PDF)
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1229)      
  Voorstel van de heer Verhofstadt c.s.
1-1229/1
p. 1 1-1229/1 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Socialisme versus liberalisme - Omvang van de werkloosheid - Hoge spaarquote van de Belgen
1-66
p. 1643 1-66 p. 1643 (PDF)
  1-66
p. 1643 1-66 p. 1643 (PDF)
  1-66
p. 1643 1-66 p. 1643 (PDF)
  1-66
p. 1643-1644 1-66 p. 1643-1644 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 45, §3, 3°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Aftrek van de BTW terzake van kosten van logies, spijzen en dranken - Fiscale stimulans voor de horeca-sector) (1-1203)      
  Voorstel van de heren Verhofstadt en Goovaerts
1-1203/1
p. 1-3 1-1203/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek (Afschaffing van de stemplicht) (1-597)      
  Voorstel van de heer Verhofstadt c.s.
1-597/1
p. 1-2 1-597/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (Seksueel misbruik: verjaringstermijn) (1-527)      
  Voorstel van de heren Anciaux en Verhofstadt
1-527/1
p. 1-3 1-527/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet betreffende het zetelen van bloed- en aanverwanten in eenzelfde gemeenteraad (1-818)      
  Voorstel van de heren Anciaux en Verhofstadt
1-818/1
p. 1-3 1-818/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, met het oog op de afschaffing van de opkomstplicht (1-598)      
  Voorstel van de heer Verhofstadt c.s.
1-598/1
p. 1-2 1-598/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Voorstel van de heer Verhofstadt c.s.
1-446/1
p. 1-6 1-446/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1965 houdende bepaling van de samenstelling en de werking van de ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van de voorzitter of van een lid van de Executieve van een gemeenschap of van een gewest deel uit te maken (Samenstelling van de kabinetten : principe van een goede en juiste verdeling van de opdrachten tussen kabinet en administratie) (1-1373)      
  Voorstel van de heer Verhofstadt
1-1373/1
p. 1-4 1-1373/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999