Gérard Deprez

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs
(Nr 5-1697, 2011-2012)
Bekrachtigd op 3 augustus 2012

tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring
(Nr 5-1881, 2012-2013)
Bekrachtigd op 27 november 2013

tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer
(Nr 5-1580, 2011-2012)
Bekrachtigd op 4 april 2014

tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken
(Nr 5-1831, 2012-2013)
Bekrachtigd op 10 april 2014

tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers
(Nr 5-2253, 2012-2013)
Bekrachtigd op 10 april 2014