Roger Lallemand

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten einde een regeling te treffen voor de onverenigbaarheid tussen het ambt van lid van een parlementaire assemblée en het ambt van lid van een federale, een gemeenschaps- of een gewestregering
(Nr 1-190, 1995-1996)
Bekrachtigd op 4 december 1996

tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers
(Nr 1-191, 1995-1996)
Bekrachtigd op 4 december 1996

strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie
(Nr 1-52, B.Z. 1995)
Bekrachtigd op 6 mei 1997

tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter
(Nr 1-456, 1996-1997)
Bekrachtigd op 12 maart 1998

betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings
(Nr 1-1066, 1997-1998)
Bekrachtigd op 22 december 1998

betreffende de bestraffing van corruptie
(Nr 1-107, B.Z. 1995)
Bekrachtigd op 10 februari 1999