Voorstellen van Roger Lallemand (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

23 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-52 Wetsontwerp strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie 10/7/1995
S. 1-107 Wetsontwerp betreffende de bestraffing van corruptie 21/9/1995
S. 1-108 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is 21/9/1995
S. 1-109 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting 21/9/1995
S. 1-111 Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 21/9/1995
S. 1-116 Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide 4/10/1995
S. 1-125 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 366 en 367 van het Gerechtelijk Wetboek 12/10/1995
S. 1-147 Wetsvoorstel betreffende de aanwerving, de bevordering en de beoordeling van griffiers, secretarissen en personeel van de rechterlijke orde 6/11/1995
S. 1-190 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten einde een regeling te treffen voor de onverenigbaarheid tussen het ambt van lid van een parlementaire assemblťe en het ambt van lid van een federale, een gemeenschaps- of een gewestregering 1/12/1995
S. 1-191 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers 1/12/1995
S. 1-277 Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl 5/3/1996
S. 1-322 Voorstel van resolutie strekkende om informatie te verzamelen en een debat op gang te brengen over de problemen die met het levenseinde te maken hebben 26/4/1996
S. 1-456 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter 25/10/1996
S. 1-515 Herziening van artikel 57 van de Grondwet 20/12/1996
S. 1-516 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen in verband met het recht van petitie en het debat op initiatief van de bevolking 20/12/1996
S. 1-628 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 13/5/1997
S. 1-629 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 13/5/1997
S. 1-653 Wetsvoorstel houdende toekenning van het actief en het passief kiesrecht bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen aan niet-Belgen 2/6/1997
S. 1-935 Wetsvoorstel met betrekking tot de inzage van het strafdossier en strekkende tot wijziging van artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 460ter van het Strafwetboek 27/3/1998
S. 1-1066 Wetsontwerp betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings 15/7/1998
S. 1-1231 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 14/1/1999
S. 1-1261 Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten 2/2/1999
S. 1-1341 Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 31/3/1999