Voorstellen van Leo Goovaerts (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

15 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-20 Wetsontwerp houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening 27/6/1995
S. 1-102 Wetsvoorstel houdende verbod tot vliegen boven bepaalde gedeelten van het grondgebied van het Rijk 18/9/1995
S. 1-103 Wetsvoorstel tot invoering van strafbepalingen voor luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigpiloten die de vluchtreglementering en -procedures niet in acht nemen 18/9/1995
S. 1-104 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1989 houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal 18/9/1995
S. 1-125 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 366 en 367 van het Gerechtelijk Wetboek 12/10/1995
S. 1-154 Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom 9/11/1995
S. 1-169 Herziening van artikel 66 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 66, tweede en derde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-170 Herziening van artikel 71 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 71, derde en vierde lid, van de Grondwet
23/11/1995
S. 1-171 Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden 23/11/1995
S. 1-231 Wetsvoorstel houdende aanvulling van het Burgerlijk Wetboek wat de bescherming van het privé-leven betreft 17/1/1996
S. 1-867 Voorstel van resolutie omtrent de meldingsplicht van de fiscale administratie bij de procedure studietoelage voor leerlingen secundair onderwijs 5/2/1998
S. 1-868 Voorstel van resolutie omtrent het doorstorten van verwijlinteresten en boetes naar de gewesten 5/2/1998
S. 1-1005 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 28/5/1998
S. 1-1114 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming 15/10/1998
S. 1-1203 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 45, §3, 3°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 18/12/1998